BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierczyk Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim
The Difference between Gratuitous and Non-gratuitous Contracts in Polish Law
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 175-186, bibliogr. 29 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Prawo umów, Regulacje prawne
Contract law, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Problematyka umów nieodpłatnych i ich odróżnienia od umów odpłatnych nie doczekała się szerszej analizy w literaturze prawniczej. Stanie się to zatem celem niniejszego opracowania. Przedstawienie wskazanej problematyki wymaga przeanalizowania kilku kwestii. Tytułem wprowadzenia zostanie ukazane znaczenie umiejętności odróżnienia umów odpłatnych od nieodpłatnych. Ponadto autorka wskaże, jakim kryterium należy posługiwać się w celu odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych oraz jak należy rozumieć samo pojęcie odpłaty. (fragment tekstu)

The article presents problematic aspects of the difference between gratuitous and non-gratuitous contracts in Polish law which have not yet been fully elaborated in the Polish legal literature. The object of our deliberations is the validity of being able to distinguish gratuitous and non-gratuitous contracts. This ability is crucial as under the present legislation one may observe a tendency to adopt a different approach to gratuitous and non-gratuitous contracts. It has been pointed out that some limitations have been included in the Polish legislation which restrict or impede the performance of gratuitous legal transactions. The fact that the duties incumbent upon a person who has benefited gratuitously towards one who has obtained such benefit are less demanding than those when analogous non-gratuitous legal transactions are performed. At last, in the event of a conflict of interest, the legal status of a recipient of a gratuitous material benefit is weaker in comparison with the legal status of the person who obtained such benefit. Another issue we discuss is what criterion should be applied to distinguish between non-gratuitous and gratuitous contracts. The last issue is the understanding of the term “consideration”. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Czachórski W. [1994], Zobowiązania, PWN, Warszawa.
 2. Domański L. [1938], Instytucje kodeksu zobowiązań. Część ogólna. Warszawa.
 3. Fiema J. [1937], O zaskarżaniu czynności dłużnika zdziałanych ze szkodą wierzycieli, „Przegląd Prawa i Administracji E. Tilla”, Lwów.
 4. Grzybowski S. [1985], System prawa cywilnego. Część ogólna, t. I, Ossolineum, Wrocław.
 5. Grzybowski S. [1988], Zarys prawa cywilnego, PWN, Warszawa.
 6. Kaźmierczyk A. [2007], Klauzula obejścia prawa podatkowego, „Rejent”, z. 4.
 7. Klein A. [1964], Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław.
 8. Lorenz K. [1997], Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, München.
 9. Longchamps de Berier R. [1948], Zobowiązania, Księgarnia Akademicka, Poznań.
 10. Ohanowicz A., Górski J. [1970], Zarys prawa zobowiązań, PWN, Warszawa.
 11. Orzeczenie GKA z dnia 30 marca 1984 r., DO-2004/84, OSPiKA 1986/5, poz. 99.
 12. Postanowienie NSA z dnia 5 marca 1997 r., S.A./Sz 192/96 - niepublikowane.
 13. Radwański Z. [2002], System prawa prywatnego, t. 2. Prawo cywilne. Część ogólna, C.H.Beck, Warszawa.
 14. Szer S. [1967], Prawo cywilne. Część ogólna, PWN, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 6 lipca 1986 r. o księgach wieczystych i hipotece, t.j. Dz.U. 2001, nr 124, poz. 1361 ze zm.
 17. Wolter A. [1964], Czynności prawne nieodpłatne inter vivos w projekcie kodeksu cywilnego [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, PWN, Kraków-Warszawa.
 18. Wyrok SN z dnia 10 maja 1966 r., II CR 322/65, OSNC 1966/10/179.
 19. Wyrok SN z dnia 4 lipca 1975 r., III CRN 160/75, OSPiKA 1977/1, poz. 6.
 20. Wyrok SN z dnia 4 lutego 1994 r., III ARN 84/93, niepublikowany.
 21. Wyrok NSA z dnia 30 grudnia 1991 r., S.A/PO 1562/91.
 22. Wyrok NSA z dnia 8 czerwca 1994 r., III S.A/Ka, 1880/93, niepublikowany.
 23. Wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 1994 r., S.A. 215/94, niepublikowany.
 24. Wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 1995 r., S.A./Wr 2612/94 POP 1998/1 poz. 29.
 25. Wyrok NSA z dnia 10 marca 1997 r. S.A./Sz 1915/96, niepublikowany.
 26. Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 1998 r. S.A./Ka 1297/97, „Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika” 1998, nr 7-8.
 27. Wyrok NSA z dnia 14 maja 1998 r., S.A./Sz 1305/97, niepublikowany.
 28. Wyrok NSA z dnia 17 marca 1999 r., I S.A./Gd 1866/97, niepublikowany.
 29. Żuławska C. [1988/1989], Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1987 r., I CR 216/87, „OSPiKA”.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu