BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiatrowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy
The Constitutional Control of Laws by Public Courts and the Supreme Court
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 207-218, bibliogr. 21 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Prawo konstytucyjne, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Prawo
Constitutional law, Judgement of Constitutional Tribunal, Law
Note
summ.
Company
Trybunał Konstytucyjny
Abstract
Zagadnienie kontroli konstytucyjnej ustaw przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy jest dyskusyjną kwestią zwłaszcza w zakresie doktryny i orzeczeń sądowych w niezależności sądownictwa i zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji. Problem ten należy również analizować z punktu widzenia pytań prawnych co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. W artykule omówiono domniemanie konstytucyjności ustawy oraz problem kompetencji sądów do kontroli konstytucyjności ustaw. Przedstawiono również problematykę pytań prawnych do TK oraz specyfikę orzecznictwa interpretacyjnego TK.

The constitutional control of laws by public courts and the Supreme Court is an issue to be discussed especially in terms of the doctrine and judicial decisions in judiciary independence and the principle of the direct use of the Constitution. It is also important to analyse this problem from the perspective of regulations describing legal questions addressed to the Constitutional Tribunal. The acceptable is position which obliged the public courts to address the legal questions to the Constitutional Tribunal where statutes do not accord with the constitution. De lege ferenda is necessary in proposing modification of the content of art. 193 of the Constitution by changing the word “can” to a regulation describing the clear obligation of public courts to present a question of law to the Constitutional Tribunal as to the conformity of a normative act with the constitution, ratified international agreements or statute if the answer to the question of law will decide the case pending before the court. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Czajka D. [2006], Teoria sądzenia, cz. II: Logiczno-funkcjonalna wykładnia prawa, ZPP, Warszawa.
 2. Dudek D. [1996], Funkcjonalne związki wykładni i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo”, nr 10.
 3. Dudek D. [1997], Sądy wobec wykładni ustaw ustalanej przez Trybunał Konstytucyjny -polemika, „Przegląd Sądowy”, nr 2.
 4. Garlicki L. [1986], Trybunał Konstytucyjny a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, „Państwo i Prawo”, nr 2.
 5. Garlicki L. [1998], Trybunał Konstytucyjny a sądownictwo, „Przegląd Sądowy”, nr 1.
 6. Izdebski H. [2007], Fundamenty współczesnych państw, LexisNexis, Warszawa.
 7. Józefowicz A. [1996], Skutki prawne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego konstytucyjność i legalność aktu normatywnego, „Państwo i Prawo”, nr 10.
 8. Józefowicz A. [1999], Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo”, nr 11.
 9. Królikowski M. [2007], Problemy wykładni w prawie karnym, „Edukacja Prawnicza”, nr 12.
 10. Maniewska E, [2000], Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w orzecznictwie SN, „Przegląd Sądowy”, nr 4.
 11. Mączyński A. [2000], Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, „Państwo i Prawo”, nr 5.
 12. Nita B. [2002], Bezpośrednie stosowanie konstytucji a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, „Państwo i Prawo”, nr 9.
 13. Rączka M. [2005], Wykładnia prawa konstytucyjnego [w:] Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa, red. L. Morawski, Toruń.
 14. Rousseau D. [1999], Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 15. Sanetra W. [1996], W sprawie związania sądów powszechnie obowiązującą wykładnią ustaw, „Przegląd Sądowy”, nr 9.
 16. Sanetra W. [1999], Sąd Najwyższy w systemie wymiaru sprawiedliwości, „Przegląd Sądowy”, nr 7-8.
 17. Stefański R.A. [2001], Instytucja pytań prawnych do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, Zakamycze, Kraków.
 18. Trzciński J. [2002], Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo”, nr 1.
 19. Wasilewski A. [1998], Władza sądownicza w konstytucji RP, „Państwo i Prawo”, nr 7.
 20. Wasilewski A. [1999], Przedstawianie pytań prawnych Trybunałowi Konstytucyjnemu (art. 193 Konstytucji RP), „Państwo i Prawo”, nr 8.
 21. Wronkowska S. [2001], W sprawie bezpośredniego stosowania konstytucji, „Państwo i Prawo”, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu