BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce : ujęcie ilościowe
Social and Economic Determinants of the Housing Market Development in Poland
Source
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 793, 398 s., rys., tab., aneks, bibliogr. s. 367-387
Keyword
Mieszkalnictwo, Rynek mieszkaniowy, Rynek nieruchomości, Przemiany demograficzne, Gospodarka mieszkaniowa, Ujęcie ilościowe
Housing, Housing market, Real estate market, Demographic transformation, Housing economy, Quantification procedures
Note
summ.
Abstract
W pracy podjęto próbę analizy problematyki rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, koncentrując się na rynku nieruchomości mieszkaniowych i poprzedzając ją dyskusją na temat samej definicji rynku nieruchomości. W polskiej literaturze definicja rynku nieruchomości jest analizowana od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku (E. Kucharska-Stasiak, L. Kałkowski, M. Bryx). Ewoluowała ona od klasycznej definicji ogółu stosunków wymiennych i dążenia do równowagi między popytem i podażą (E. Kucharska-Stasiak) do adaptacji dorobku teorii systemów i ujęcia systemowego rynku nieruchomości (M. Bryx). Mniej miejsca w literaturze poświęcono otoczeniu rynku nieruchomości (systemowi prawnemu, społecznemu, gospodarczemu, politycznemu), w tym determinantom rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych, na których koncentruje się niniejsze opracowanie. Celem pracy jest identyfikacja poszczególnych społeczno-gospodarczych determinant rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego, a następnie zbadanie wzajemnych zależności i siły powiązań między nimi a rozwojem analizowanego rynku. Przedmiotem badań jest polski rynek nieruchomości mieszkaniowych w latach 1990-2006. W ostatnim rozdziale przeprowadzono szczegółową analizę dla 49 województw w latach 1990-1997 oraz dla 16 województw po zmianie administracyjnej w latach 1998-2006. Nie uniknięto odwołań do okresów wcześniejszych, zwłaszcza dla zobrazowania dynamiki zachodzących zmian czy wskazania konsekwencji podejmowanych wówczas decyzji. Gdy niedostępne były dane dla całej Polski, podejmowano próbę weryfikacji hipotez badawczych na rynkach lokalnych, wskazując dalsze obszary badawcze. Jeżeli informacje ograniczały się do krótszych okresów niż założony w badaniu, analizowano zjawisko wykraczając poza zakreślony przedział czasowy. (fragment tekstu)

Issues related to the housing market are significant in every phase of economic growth. The functioning of a market combines economic, legal, social and political elements, but this study focuses mainly on the economic and social ones which should influence the shape of the legal and economic system as a factor that supports the effectiveness of market mechanisms. The author transferred her theoretical considerations onto the Polish real estate market and defined the phases of the housing market growth paying special attention to the analysis of its development determinants. Chapters l and 2 prove that ownership transformations arę a crucial but insufficient condition of the growth of the discussed market. The Polish housing market born after 1989 is still an organism originating from the communist economic reality and its players are still learning the proper market behaviour. This is why the study discusses at length how the social aspect and the consequences of social attitudes affect the market mechanisms emerging in Poland. The arguments to be found in the Chapters l and 2 prove the influence of those factors on the ways which the growing Polish housing market follows. The analysis of the demographic factors leads to the conclusion that the prognoses for the future need to take into account current demographic parameters, including the substitution of generations. A detailed analysis shows that the growth of this market is closely related to satisfying specific housing needs of the ageing society whose lifespan is getting increasingly longer. As it has also been shown, the social changes within the average Polish family, new patterns and lifestyles affect the younger generation's expectations and needs. The process is particularly important when the demographic slump or baby boom generations start entering the job market and, subsequently, influence the demand for apartments. The study results confirm the hypothesis about spatial diversification of the market. The introduction of housing environment variables to the analysis strengthens the position of those voivodships that have been traditionally thought to be economically the weakest but having strong location potential. In addition, the author points out that traditional measures used in linear ordering procedures does not guarantee the classification convergence of objects. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 3. Aldridge A., The Market, Polity Press, Cambrige 2005.
 4. Alexander A.A., Muhlebach R.F., Managing and Leasing Commercial Properties, John Wiley and Sons, Inc. 1991.
 5. Alonso W., Location and Land Use: Toward a General Theory of Land Rent, Harward University Press, Harward 1965.
 6. Ambrose P., The performance of National Housing Systems: A Three Nations Comparison, „Housing Studies" 1992, Vol. 7 (3).
 7. Analiza rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2003.
 8. Analiza rynku. Systemy i mechanizmy, red. S. Mynarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993.
 9. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987.
 10. Andrzejewski A., Potrzeby mieszkaniowe. Problemy i perspektywy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.
 11. Andrzejewski A., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1919-1974, PWE, Warszawa 1977.
 12. Andrzejewski A., Zarys polityki mieszkaniowej, SGPiS, Warszawa 1979.
 13. Baird G. i in., Bitilding Evahiation Techniąues, McGraw-Hill, New York 1996.
 14. Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 15. Bali M., Lizieri C., MacGregor B.D., Economics of Commercial Property Market, Routledge, London-New York 1998.
 16. Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1976.
 17. Bartosiewicz S., O równowadze gospodarczej, wzroście lub rozwoju, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. J. Pociecha, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 18. Bartosiewicz S., Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji. PWN, Warszawa 1989.
 19. Bartosiewicz S., Nowak E., Ekonometria, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1986.
 20. Batog B., Foryś L, Prognozowanie zużycia wody w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych, w: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, red. J. Pociecha, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 21. Batog J., Foryś L, Koniunktura gospodarcza a koniunktura na rynku nieruchomości w województwie zachodniopomorskim, w: Koniunktura gospodarcza a rynek nieruchomości, IADiPG, Szczecin 2006.
 22. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 23. Bednarek M., Przemiany własnościowe w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1994.
 24. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 25. Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 148, Kraków 2001.
 26. Berkovec J.A., Goodman J.L., Turnover as a Measure of Demand for Existing Homes, „Real Estate Economics" 1996, Vol. 24, Issue 4.
 27. Berlin L, Cztery eseje o wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 28. Bernett H.G., Innovation: Basic of Cultural Change, McGraw-Hill Publishing Company, New York 1953.
 29. Berry J.N., McGreal W.S., European Cities. Planning System and Property Markets, E & FN Spon, London 1995.
 30. Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 31. Bertg L., Burns L.S., Klaassen L.H., Spatial Cycles, Gower, Aldershot 1987.
 32. Biliński T., Współczesna polityka mieszkaniowa państwa i kierunki jej modyfikacji, „Sprawy Mieszkaniowe" 1999, nr 2-3.
 33. Bipolarny rozwój aglomeracji - kierunki rozwoju układów bipolarnych, red. Z. Zioło, Biuletyn nr 209, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2003.
 34. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 35. Blossfeld H.P., Hamerle A., Mayer K.U., Event History Analysis, Statistical Theory and Application In the Social Sciences, Lawrence Erlbaum Associates Publ., Hillsdale-New Jersey 1989.
 36. Booth G.G., Glascock J.L., Martikaineken T., Rothovius T., The Financing of Residential Real Estate in Finland: Overview, „Journal of Housing Research" 1994, Vol. 5, Issue 2.
 37. Borys T., Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 284, Wrocław 1984.
 38. Borys T., Metody normowania cech w statycznych badaniach porównawczych, „Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
 39. Borys T., Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, w. Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 40. Borys T., Markowska M., Statystyczne analizy zjawiska wykluczenia społecznego - problemy metodyczne i aplikacyjne, w: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Taksonomia 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1169, Wrocław 2007.
 41. Bowers N.L., Gerber H.U., Hivkman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca 1986.
 42. Bremond A., Couet J.F., Davie A., Kompendium wiedzy o socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 43. Bruhn M., Relationship Marketing - Management of Customer Relationships, Prentice Hall, London 2003.
 44. Bryx M., Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszawa 2001.
 45. Bryx M., Rynek nieruchomości - system i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006.
 46. Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001.
 47. Brzeski W. J., Kredyt hipoteczny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Kredyt hipoteczny w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 1995.
 48. Castells M., The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements, Edward Arnold, London 1983.
 49. Cegielski P., Jajuga K., Wyznaczanie stopy dyskontowej na potrzeby wyceny wartości rynkowej nieruchomości, w: Kluczowe zagadnienia wyceny nieruchomości dla kredytu hipotecznego, Zeszyt Hipoteczny nr 18, Fundacja na rzecz Kredytów Hipotecznych, Warszawa 2003.
 50. Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 51. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 52. Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, red. G. Woronecka, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.
 53. Colwell P.F., Tweaking the DiPasquale-Wheaton Model, „Journal of Housing Economics" 2002, Vol. 11.
 54. Czeczerda W., Młode małżeństwo i mieszkanie. Potrzeby i ich zaspokojenie, Książka i Wiedza, Warszawa 1978.
 55. Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 56. Demografia. Metody analizy i prognozowania, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 1984.
 57. Dernburg T.F., Global Macroeconomics, Harper & Row Publishers, New York 1989.
 58. DiPasquale D., Wheaton W.C., The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework, „Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association" 1992, Vol. 20/1.
 59. DiPasquale D., Wheaton W.C., Urban Economics and Real Estate Markets, Prentice-Hall, Inc. 1996.
 60. Dom, „Gazeta Wyborcza" z 12.03.2008, dodatek.
 61. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 62. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 63. Domański R., Naczelne twierdzenie teorii rozwoju systemu osadniczego, „Przegląd Geograficzny" 1980, z. 4.
 64. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 65. Dorward A., Kydd J., Morrison J., Poulton C., Institutions, Markets and Economic Coordination: Linking Development Policy to Theory and Practics, „Development and Change" 2005, Vol. 36 (1).
 66. Dowgiałło B., Mieszkanie jako przestrzeń społeczna, w: Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.
 67. Doyle E., The Economic System, John Wiley & Sons, Ltd 2005.
 68. Drewicz-Tułodziecka A., Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 69. Drewicz-Tułodziecka A., Stocker O., Komentarz do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.
 70. ECE Compendium of Model Provisions for Building Regulations: Residential Buildings, ECE Committee on Housing, Building and Planning, United Nations, New York-Geneva 1991.
 71. Ederington L.H., Lee J.H., How Markets Process Information: News Releases and Volatility, „Journal of Finanse" 2003, No. 48.
 72. Efektywność a sprawiedliwość, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997.
 73. Ekonometria przestrzenna, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 1991.
 74. Ekonometria współczesna, red. M. Osińska, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2007.
 75. Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, red. M. Osińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008.
 76. Elandt-Johnson R.C., Johnson N.L., Survival models and Data Analysis, John Wiley and Sons, New York-London-Sydney 1980.
 77. Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 78. Encyklopedia biznesu, t. 2, red. E. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995. Encyklopedia fizyki, PWN, Warszawa 1973.
 79. Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach, Europejski Instytut Nieruchomości, Krakowski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2008.
 80. Fisher J.D., Integrating Reasearch on Markets for Space and Capital, „Journal of the American Real estate and Urban Economics Association" 1992, Vol. 20/1.
 81. Forgey F.A., Rutherford, R.C., Springer T.M., Search and Liquidity in Single-Family Housing, „Real Estate Economics" 1996, Vol. 24/3.
 82. Forlicz S., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 83. Foryś L, Badanie prawidłowości na rynku nieruchomości w województwie szczecińskim, rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 84. Foryś I., Budżetowanie i kalkulacja kosztów, w: Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, red. M. Bryx, Poltext, Warszawa 2004.
 85. Foryś L, Opłacalność procesów termomodernizacyjnych na przykładzie spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 14, t. l, Olsztyn 2006.
 86. Foryś L, Pomiar warunków i preferencji mieszkaniowych emerytów. Taksonomia 16, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Wrocław 2009.
 87. Foryś L, Rynek nieruchomości w województwie szczecińskim na tle kraju, w: Metody ilościowe w ekonomii, red. J. Hozer, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 269, Szczecin 2000.
 88. Foryś L, Sytuacja mieszkaniowa w wybranych krajach europejskich, w: Prognoza popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w świetle zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności, projekt badawczy KBN nr 1H02B01327 pod kier. I. Foryś, KEiS, KUiRK Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 89. Foryś I., The Economic Development and Development of the Property Market, materiały konferencyjne Baltic Business Development, Szczecin 2006.
 90. Foryś L, Wykorzystanie analizy wielowymiarowej do oceny potencjału rozwoju lokalnego rynku nieruchomości mieszkalnych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 17, nr 2, Olsztyn 2009.
 91. Foryś L, Wykorzystanie metody porządkowania liniowego do oceny polskiego rynku nieruchomości. Taksonomia 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 7, Wrocław 2008.
 92. Foryś L, Gazińska M., Modelowanie i prognozowanie popytu i podaży na mieszkania w Polsce, w: Prognoza popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w świetle zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności, projekt badawczy KBN nr 1H02B01327 pod kier. I. Foryś, KEiS, KUiRK Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 93. Foryś L, Hozer J., Olszanowski A., Koniunktura na rynku nieruchomości rolnych województwa szczecińskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 320, Szczecin 2001.
 94. Foryś L, Kokot S., Preferencje potencjalnych nabywców w określaniu wag cech rynkowych nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 16, nr 2, Olsztyn 2008.
 95. Foryś I., Kokot S., Rozwój wybranych segmentów rynku nieruchomości w kontekście działań samorządu lokalnego w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na przykładzie Szczecina, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 15, nr 3-4, Olsztyn 2006.
 96. Frączak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H., Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa 2005.
 97. Friedman M., Friedman R.D., Free to Choose. A Personal Statment (Wolny wybór), tłum. J. Kwaśniewski, Wydawnictwo Aspekt, Sosnowiec 2006.
 98. Fukujama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. Śliwa, L. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 99. Furubotn G., Pejovich S., The Economics of Property Rights, Cambridge, Mass. 1974.
 100. Gatnar E., Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 101. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 102. Gawron H., Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 103. Gazińska M., Demograficzne uwarunkowania potrzeb mieszkaniowych, w: Prognoza popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w świetle zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności, projekt badawczy KBN nr 1H02B01327 pod kier. I. Foryś, KEiS, KUiRK Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 104. Gazińska M., Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Rozprawy i Studia t. (DXXII) 448, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 105. Gazińska M., Mojsiewicz M., Szacowanie kryzysowych przedziałów czasu trwania życia osób starszych w Polsce, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Studia i Prace WNEiZ US nr 9, Szczecin 2008.
 106. Gąsowska A., Bankowość hipoteczna, Poltext, Warszawa 2000.
 107. Gerber H.U., Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1990.
 108. Ghosh Ch., Guttery R.S., Sirmans S.F., The Effects oh the Real Estate Crisis on Institutional Stock Prices, „Real Estate Economics" 1997, Vol. 25, Issue 4.
 109. Ghosh Ch., Guttery R.S., Sirmans S.F., The Effects oh the Real Estate Crisis on Institutional Stock Prices, „Real Estate Economics" 1999, Vol. 25, Issue 4.
 110. Głowacki R., Kramer J., Żabiński L., Analiza rynku, PWE, Warszawa 1981.
 111. Gniewek E., Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 112. Golland A., Systems of Housing Supply and Housing Production in Europe, „Journal of Housing and the Build Environment" 2000, Vol. 15, No. l, June.
 113. Goodman A.C., Thibodeau T.G., Where arę the Speculative Bubbles in US Housing Markets?, „Journal of Housing Economics" 2008, No. 17.
 114. Gordon Ch., Role and Value Development Across the Life Cycle, w: Role, Sociological Studies IV, red. J.W. Jackson, London 1971.
 115. Goryński J., Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 116. Goryński J., Polityka budowlana w Polsce Ludowej, PWE, Warszawa 1971.
 117. Górski J., W. Sierpiński W., Historia powszechnej myśli ekonomicznej (19870-1950), PWE, Warszawa 1975.
 118. Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
 119. Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 120. Grabowiecka-Łaszek A., Młode rodziny i ich sytuacja mieszkaniowa, „Sprawy Mieszkaniowe" 1997, nr 1.
 121. Grinold R., Rudd A., Stefek D., Global Factors: Fact or Fiction?, „Journal of Portfolio Management" 1989, Vol. 16.
 122. Gruszczyński M., Kolupa M., Leśniewska E., Napiórkowski G., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, PWN, Warszawa 1979.
 123. Grzelak G., Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, w: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, t. 14, Warszawa 1989.
 124. Hali R.E., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 125. Harloe M., The People's Home: Social Rented Housing in Europe and America, Black-well, Oxford 1995.
 126. Hartzell D., Eicholtz P., Selender A., Economics Diversification in European Real Estate Portfolios, „Journal of Property Research" 1993, Vol. 10.
 127. Hellwig Z., Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym, jego wykrywanie i usuwanie, „Przegląd Statystyczny" 1977, nr 2.
 128. Helwig Z., Problem optymalnego wyboru predykant, „Przegląd Statystyczny" 1969, nr 3-4.
 129. Helwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, „Przegląd Statystyczny" 1976, nr 1.
 130. Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowania w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w: Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 1981.
 131. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 132. Henzel H., Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.
 133. Hikino T., Amsden A.H., Steaying Behind, Stumbling Back, Sneaking up, Soaring Ahead. Late Industrialisation in Historical Perspective, w: Industrialisation: Critical Perspectives on the World Economy, t. 2, Routledge 1998.
 134. Hoffman A., The Origins of American Housing Reform, Joint Center for Housing Studies Harvard University, Harvard 1998.
 135. Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2002.
 136. Hosmer D.W., Lemeshow S., Applied Survival Analysis. Regression Modeling of Time to Event Data, John Wiley and Sons Inc., Canada, USA 1999.
 137. Hozer J., Ekonometryczna interpretacja skłonności w ekonomii, „Przegląd Statystyczny" 2002, nr 3.
 138. Hozer J., Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 139. Hozer J., Mikroekonometria, PWE, Warszawa 1993.
 140. Hozer J., Poszukiwanie norm proporcji gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 125, Szczecin 1993.
 141. Hozer J., Quantum satis, czyli ilość dostateczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 269, Szczecin 1999.
 142. Hozer J., Tempus locus homo casus et fortuna regit factum, Wydawnictwo Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Szczecin 2003.
 143. Hozer J. i in., Statystyczna analiza rynku pracy województwa szczecińskiego ze szczególnym uwzględnieniem rejonów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 144. Infrastruktura mieszkaniowa i jej zróżnicowanie regionalne 1970-2000. Wstępna ocena, stan, potrzeby i kierunki rozwoju, red. A. Andrzejewski, H. Kulesza, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z. XLVIII, PWN, Warszawa 1974.
 145. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 146. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 147. Jajuga T., Jajuga K., Wrzosek K., Wrzosek S., Elementy teorii systemów i analizy systemowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 148. Jones E., The European Miracle Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 149. Kacprzyński B., Gospodarka lokalna w Polsce, w: Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce. Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, t. l, Poznań-Warszawa 1990.
 150. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica" 1979, Vol. XLVII.
 151. Kałkowski L., Polski rynek nieruchomości. Bilans otwarcia po wejściu Polskie do Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2007.
 152. Kałkowski L. i in., Monitoring polskiego rynku nieruchomości w latach 1990-2007, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 2008.
 153. Kałkowski L. i in., Rynek nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2003.
 154. Kanigowski K., Bank hipoteczny a rynek nieruchomości, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2001.
 155. Kaplan D.H., Wheeler J.O., Holloway S.R., Urban Geography, Wiley & Sons, Hoboken 2004.
 156. Kemeny J., Housinng and Social Theory, Routledge, London 1992.
 157. Keogh G., D'arcy E., Market Maturity and Property Market Behaviour. An European Comparison of Mature and Emergent Markets, „Journal of Property Research" 1994, Vol. 11.
 158. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 159. Kohli M., Socjologie des Lebenslaufs, Soziologie des Lebenslaufs, Darmstadt 1978.
 160. Kołodko G.W., Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa 1993.
 161. Kompa K., Matuszewska-Janicka A., Charakterystyki opisowe i efektywność informacyjna wybranych instrumentów notowanych na GPW, Studia i Prace WNEiZ nr 9, Szczecin 2008.
 162. Korniłowicz J., Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2000, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Kraków 2002.
 163. Korniłowicz J., Sytuacja mieszkaniowa małżeństw zawieranych w miastach, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2003.
 164. Korniłowicz J., Żelawski T., Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2005, 2007, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 165. Kot M.S., Karska A., Zając K., Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 166. Kotowicz -Jawor J., Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 167. Kotus J., Taktyka życia mieszkańców dużego miasta, w: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 168. Kowalewski A.T., Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2006.
 169. Kozerska E. i in., Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 170. Krasucki Z., Współczesne teorie rozwoju krajów gospodarczo słabiej rozwiniętych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 171. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 172. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 173. Kucharska-Stasiak E., Potrzeby i możliwości poprawienia walorów użytkowych zasobów mieszkaniowych zrealizowanych po 1945 roku, Biuletyn Informacyjny CZSBM nr 1-2, Warszawa 1985.
 174. Kucharska-Stasiak E., Rynek nieruchomości w Polsce w okresie międzywojennym, „Świat Nieruchomości" 1994, nr 6.
 175. Kudrycka L, Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984.
 176. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 177. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 178. Kulesza H., Możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych młodego pokolenia, „Sprawy Mieszkaniowe" 1997, nr 2.
 179. Kulesza H., Problem mieszkaniowy młodego pokolenia w Polsce - drogi rozwiązania w warunkach rynkowych, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 1988.
 180. Kulesza H., System zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej IGPiK, Warszawa 1990.
 181. Kupiszewski M., Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych, PAN IGiPZ, Warszawa 2002.
 182. Landau L., Analiza wyników spisu mieszkań z 1921 roku, w: Pierwszy Powszechny Spis z 1921 roku. Mieszkania. Analiza wyników, Statystyka Polski, t. XXXII, GUS, Warszawa 1932.
 183. Lange O., Całość i rozwój w świetle cybernetyki, PWN, Warszawa 1962.
 184. Lange O., Dzielą, t. 3, PWE, Warszawa 1975.
 185. Leibenstein H., General X-efficiency Theory and Economic Development, Oxford University Press, New York 1978
 186. Li L., R. Engle, Macroeconomics Announcements and Volatility of Treasury Futures, University of California, San Diego 1998.
 187. Lindblom C.E., The Market System. What is it, How it Works and What to Make of it, Yale University Press, New Haven-London 2002.
 188. Lis R, Koncepcje polityki mieszkaniowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 189. Liszewski S., Przemiany struktury przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej. Przykład łódzkiej aglomeracji miejskiej, w: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 190. Litterer-Marwege W., Standard mieszkaniowy w miastach Polski, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1959.
 191. Lósch A., Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji, PWE, Warszawa 1961.
 192. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 193. Łaszek J., Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego, Materiały i Studia NBP z. 203, Warszawa 2006.
 194. Maddala G.S., Ekonometria, PWE, Warszawa 2008.
 195. Makro- i mikroekonomia, podstawowe problemy, red. S. Marciniak, PWE, Warszawa 2001.
 196. Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 197. Małysz J., Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, „Ekonomista" 2003, nr 3.
 198. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość?, Poltext, Warszawa 2004.
 199. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 200. Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, red. J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, PWN, Warszawa 1988.
 201. Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Stan i perspektywy zmian, red. H. Zaniewska, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 2001.
 202. Mikroekonomia, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 203. Minasowicz A., Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie, Poltext, Warszawa 2009.
 204. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 205. Monitoring polskiego rynku nieruchomości w latach 1990-2007, Wydawnictwo Krakowskiego Instytutu Nieruchomości KIN, Kraków 2008.
 206. Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 207. Mynarski S., Modelowanie rynku w ujęciu systemowym, PWN, Warszawa 1982.
 208. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 1992.
 209. Neale W.C., Institutions, „Journal of Economics Issues" 1987, No. 3.
 210. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005.
 211. Nieruchomość, kredyt, hipoteka, red. G. Główka, Poltext, Warszawa 2008.
 212. Niezabitowska E., Budynek inteligentny. Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego, 1.1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 213. North D.C., Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton 2005.
 214. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 215. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 216. Nowak E., Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984.
 217. Nowy lad mieszkaniowy, „Sprawy Mieszkaniowe" 1992, nr 4.
 218. Nykiel L., Rynek mieszkaniowy w Polsce, Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008.
 219. Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, Warszawa 2009.
 220. Olszak M.A., Wybrane aspekty rozwoju kredytów hipotecznych w Niemczech i Polsce, Materiały i Studia NBP z. 182, Warszawa 2004.
 221. Opas T., Własność w miastach i jurystykach prywatnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1990.
 222. Ostasiewicz S., Przyczyny migracji, w: Demografia. Metody analizy i prognozowania, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 1984.
 223. Panek E., Dynamika niestacjonarnych systemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 224. Panek E., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.
 225. Parysek J., Metropolises and the Processes of Metropolisation, „Geographia Polonica" 2002, Vol. 75/1.
 226. Peng R., Wheaton W.C., Effects of Restrictive Land Supply on Housing in Hong Kong: Econometric Analysis, „Journal of Housing Reasearch" 1994, Vol. 5, Issue 2.
 227. Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja. Ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością, PWE, Warszawa 2003.
 228. Pindor Z., Pierwsze dziesięć lat życia rodziny, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1980.
 229. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958.
 230. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 231. Pociecha J., Metody taksonomiczne w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 232. Podstawy teoretyczne gospodarski przestrzennej i zarządzania przestrzenią, red. T. Bajerowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 233. Pogodzinski J.M., The Effect of Housing Market Disequilibrium on the Supply of Labor: Evidence from Poland, 1989-1990, „Real Estate Economics" 1995, Vol. 23/4.
 234. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 235. Poterba J.M., Tax Subsidies to Owner-Occupied Housing: An Asset-Market Approach, „Quarterly Journal of Economics" 1984, Vol. 99.
 236. Program poprawy warunków zamieszkiwania w miastach i skupiskach wiejskich, red. A. Gruziński, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1976.
 237. Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. J. Słodczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 238. Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie nr 298, Opole 2003.
 239. Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2004.
 240. Pugh C., The Globalizations of Finance Capital and the Changing Relationship between Property and Finance, “Journal of Property Finance" 1991, Vol. 2-3.
 241. Pyhrr S. A., Roniąc S.E., Born W.L.. Real Estate Cycles and Their Strategic Implications for Investors and Portfolio Managers in the Global Economy. .Journal of Real Estate Research" 1999, Vol. 18. No. 1.
 242. Radzikowska B., Czynniki kształtujące płodność, w: Demografia. Metody analizy i prognozowania, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 1984.
 243. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 244. Rees P., Kupiszewski M., Interna! Migration and Regional Population Dynamics in Europe, w: A Synthesis. Collection Demography, Council of Europe, Strasbourg 1999.
 245. Report of the Director - General of the International Labour Office, ILO International Labour Organization, Geneva 1976.
 246. Role and Value Development Across the Life Cycle, w: Role, red. J.W. Jackson, Sociological Studies IV, London 1971.
 247. Rytelewska G., Huszczonek E., Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych, Materiały i Studia NBP z. 172, Warszawa 2004.
 248. Schech S., Haggis J., Culture and Development. A critical introduction, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
 249. Scholer K., Wagner W., Teoretyczne i empiryczne aspekty lokalizacji osiedli na obszarze miast, w: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 250. Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania, tłum. I. Topińska, M. Kochanowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków-Warszawa 2000.
 251. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2002.
 252. Słownik języka polskiego, t. VII, PWN, Warszawa 1965.
 253. Smoliński Z., Dzietność rodzin - model postulowany i realizowany, „Wiadomości Statystyczne" 1980, nr 5.
 254. Soto de H., The Mystery of Capital, Basic Books - Perseus Books Group, New York 2000.
 255. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, t. 3, Analizy wielowymiarowe, Wydawnictwo StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 256. Stanisz T., Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1986.
 257. Starosta P., Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makr aspołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 258. Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 259. Steczkowski J., Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 260. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 261. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 262. Stivenson S., Modeling Housing Market Fundamentals: Empirical Evidence of Extreme Market Conditions, „Real Estate Economics" 2008, Vol. 36, Issue 1.
 263. Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, „Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
 264. Studnicki-Gizbert K.W., Jak funkcjonuje rynek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 265. Suarez J.L., European Real Estate Markets, St Martin's Press LLC, New York 2009.
 266. Sweeney F.M., International Real Estate Diversification - A Variable Investment Strategy, „Journal of Property Management" 1989, Vol. 1.
 267. Sweeney F.M., Mapping a European Property Investment Strategy, „Journal of Property Valuation and Investment" 1993, Vol. 11 (3).
 268. Syczewska E.M., Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Monografie i Opracowania nr 462, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2002.
 269. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1963.
 270. Szyszka A., Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 271. Śliwiński A., Śliwiński B., Facility Management, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 272. Świetlik E., Warunki i plany mieszkaniowe młodych małżeństw, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 1995.
 273. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 274. Tarczyński W., Efektywność działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, „Ekonomista" 1997, nr 4.
 275. Tarczyński W., Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 276. Tarczyński W., Foryś L, Rentowność inwestycji w nieruchomości i na rynku kapitałowym, w: Rynek nieruchomości Pomorza Zachodniego - stan i perspektywy, Szczecin 2003.
 277. Therneau T.M., Grambsch P.M., Modeling Survival Data: Extending the Cox Model, Springer-Verlag, Berlin 2000.
 278. Thrall G.I., Land Use and Urban Form. The Consumption Theory o/Land Rent, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
 279. Twyman R.M., Biologia rozwoju, przekł. pod red. J. Klaga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 280. Tyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 281. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE, Warszawa 2001.
 282. Urbańska W., Dostępność mieszkań dla młodego pokolenia, „Sprawy Mieszkaniowe" 1997, nr 3.
 283. Urbańska W., Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw, „Sprawy Mieszkaniowe" 1984, nr l.
 284. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 285. Walesiak M., Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 654, Wrocław 1993.
 286. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 287. Welfare State. Historia. Kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego. Wybór tekstów, red. P. Popławski, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1997.
 288. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1995.
 289. Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowania, PWE, Warszawa 2003.
 290. Węcławowicz G., Geografia społeczna miast. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 291. Wheaton W.C., Real Estate Cycles: Some Fundamentals, „Real Estate Economics" 1999, Vol. 27, Issue 2.
 292. Winch G.W., Forecasting and the Management of an Enterprise, The British Library, Document Supply Centre, Boston Spa, Wetherby, West Yorkshire, United Kindom, LS23 7BQ, April 1980.
 293. Wiśniewski R., Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości, Rozprawy i Monografie nr 24, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2007.
 294. Witwicki W., Państwo i prawo, PWN, Warszawa 1958.
 295. Worach-Kardas H., Fazy życia zawodowego i rodzinnego, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
 296. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, red. M. Bryx, Poltext, Warszawa 2004.
 297. Wurtzebach C., Miles M, Modern Real Estate, J. Wiley & Sons Inc., USA 1987.
 298. Zabłocki G., Rozwój zrównoważony, idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 299. Zachodnie rynki nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 300. Zając K., Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1982.
 301. Zakrzewski Z., Wstęp do teorii handlu wewnętrznego, PWN, Warszawa 1969.
 302. Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2005.
 303. Zalewski Z. (2007). Psychologia własności i prywatności, w: Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym, red. E. Kozerskiej i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 304. Załęczna M., REIT w Europie jako rezultat przekształceń instytucjonalnych rynku nieruchomości, Prace i Studia WNEiZ nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 305. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, red. I. Foryś, Poltext, Warszawa 2006.
 306. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce 10 lat po Rio, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 307. Zastosowanie metod ilościowych w procesach gospodarowania nieruchomościami, red. J. Hozer, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 308. Ząbkiewicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista" 2003, nr 6.
 309. Zeliaś A., Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 206, Kraków 1985.
 310. Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 311. Zeliaś A., Pawełek B., Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych, „Folia Oeconomica Cracoviensia" 1994-1995, vol. XXXVII-XXXVIII.
 312. Zieliński Z., Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1991.
 313. Zimnicka A., Czernik L., Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej. Raport z badań obszaru oddziaływania miasta Szczecina, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2007.
 314. Zimnicka A., Czernik L., Vademecum wsi podmiejskiej, jakość zagospodarowania przestrzeni, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2007.
 315. Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuzińska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 316. Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej, red. K. Żukrowska, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.
 317. Opracowania statystyczne
 318. Budżety gospodarstw domowych, Materiały i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa, za lata 1991-2007.
 319. Gospodarka mieszkaniowa, GUS, Warszawa, za lata 1991-2007.
 320. Narodowy Spis Powszechny 1970. Zasoby i warunki mieszkaniowe. Wyniki ostateczne. Polska. Mieszkania i budynki, z. nr 19, GUS, Warszawa 1973.
 321. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. Mieszkania, GUS, Warszawa 2003.
 322. Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa, za lata 1997-2007.
 323. Rocznik statystyczny demografii, GUS, Warszawa, za lata 1991-2007.
 324. Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa, za lata 1991-2007.
 325. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa, za lata 1990-2006.
 326. Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa, za lata 1991-2007.
 327. Sytuacja bytowa ludzi starszych w 1985 roku, w: Statystyka Polski, Wydawnictwo GUS, Materiały Statystyczne nr 36.
 328. Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, GUS, Warszawa, za lata 2004-2008.
 329. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin, NSP 2002, GUS, Warszawa 2003.
 330. Wydatki budżetu państwa na sferę mieszkaniową w latach 1990-2006, Ministerstwo Infrastruktury, http://www.mi.gov.pl.
 331. Zasoby i warunki mieszkaniowe. Wyniki ostateczne. Polska. Mieszkania i budynki, z. 19, GUS, Warszawa 1973.
 332. Akty prawne
 333. Dekret o komisjach mieszkaniowych z 8 października 1944 roku, DzU 1944, nr 4.
 334. Dekret PKWN o przeprowadzeniu reform rolnej z dnia 6 września 1944 roku, DzU 1944, nr 3, poz. 13.
 335. Dekret PKWN o własności i użytkowaniu gruntów na terenie miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 września 1945 roku, DzU 1945, nr 50, poz. 279.
 336. Dekret o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu z 21 grudnia, DzU 1946, nr 4.
 337. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 16 lipca 1997 roku, DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 338. Rezolucja Sejmu RP z dnia 6 lipca 1995 roku w sprawie polityki mieszkaniowej państwa, Monitor Polski 1995, nr 35, poz. 413.
 339. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, DzU 2001, nr 38, poz. 454.
 340. Uchwała Sejmu RP z dnia 6 lipca 1995 roku w sprawie polityki mieszkaniowej państwa w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, Monitor Polski 1995, nr 35, poz. 412.
 341. Ustawa o działalności gospodarczej z 23 grudnia 1988 roku, DzU 1988, nr 41, poz. 324.
 342. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku, DzU 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
 343. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, tekst jednolity DzU 2003, nr 99, poz. 919 z późn. zm.
 344. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 roku, tekst jednolity DzU 1995, nr 98, poz. 1070 z późn. zm.
 345. Ustawa o spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 30 listopada 1995 roku, tekst jednolity DzU 1995, nr 119, poz. 1115 z późn. zm.
 346. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku, tekst jednolity DzU 2003, nr 119, poz. 1116 z późn. zm.
 347. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, tekst jednolity DzU 2000, nr 80, poz. 903 z późn. zm.
 348. Ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa z dnia 15 grudnia 2000 roku, DzU 2000, nr 56, poz. 679 z późn. zm.
 349. Ustawa o zmianie Konstytucji PRL z dnia 29 grudnia 1989 roku, DzU 1989, nr 75, poz. 444.
 350. Ustawa prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku, DzU 1995, nr 54, poz. 288 z późn. zm.
 351. Ustawa o rozbudowie miast i utworzeniu Państwowego Funduszu Budowlanego z 26 września 1922 roku, DzU 1922, nr 89, poz. 811.
 352. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku, DzU 2001, nr 71, poz. 733 z późn zm.
Cited by
Show
ISSN
0860-2751
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu