BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Postuła Igor
Title
Specjalne strefy ekonomiczne - narzędziem walki z bezrobociem
Source
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2003, t. 87 (LXXXVII), s. 88-104
Keyword
Specjalne strefy ekonomiczne, Polityka regionalna, Zwalczanie bezrobocia
Special economic zones, Regional policy, Unemployment reduction
Abstract
Jednym z priorytetów współczesnej polityki gospodarczej jest wyrównywanie rozwoju gospodarczego regionów. Chodzi tu przede wszystkim o stymulowanie rozwoju regionów tradycyjnie opóźnionych w rozwoju, ale także takich, które na skutek strukturalnych przekształceń gospodarki stanęły przed ogromnymi problemami, z którymi w obowiązujących uwarunkowaniach prawnoekonomicznych nie były sobie w stanie poradzić. Głównym problemem pojawiającym się w tym kontekście stało się bezrobocie. W Polsce na początku lat 90. konieczne było utworzenie instrumentu, który pobudziłby gospodarczo takie regiony. Nasz ustawodawca w tym względzie musiał mieć na uwadze dwie kwestie. Po pierwsze, ograniczone możliwości budżetu państwa. Po drugie, niską efektywność działań stricte etatystycznych. Najbardziej korzystnym wydawało się stworzenie instrumentu z zakresu tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego, który angażując kapitał i kreatywność podmiotów prywatnych, realizowałby jednocześnie cele o charakterze ogólnogospodarczym. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bilans negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Sekretariat Europejski UKIE, 13 grudnia 2002 r., Warszawa.
  2. Bosek L., Odpowiedzialność państwa za naruszenie zasady zaufania, „Rzeczpospolita”, 3.12.2002.
  3. Karsz W., Pomoc publiczna ukierunkowana na zatrudnienie. Próba identyfikacji i szacunki, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999.
  4. Modzelewska-Wąchal E., Pomoc bardziej pomocna, „Prawo co dnia”, 15.09.2000.
  5. Niklewicz K., Strefy zamknięte, „Gazeta Wyborcza”, 29.07.2002.
  6. Oktaba L., Specjalne czy lokalne przedsiębiorczości, „Rzeczpospolita”, 25.02.2002.
  7. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
  8. Szulc R., Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001 (rozprawa doktorska).
  9. Tomaszewski K., Strefy pomocy, a nie przywilejów, „Prawo i Gospodarka”, 5.07.2000.
  10. Tomaszewski K., Zdążyć przed likwidacją ulg, „Prawo i Gospodarka”, 13.09.2000.
Cited by
Show
ISSN
0239-9512
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu