BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowska Janina
Title
Foreign Direct Investment in the New European Union Member States and Developing Countries of Asia under Conditions of the Global Financial and Economic Crisis : Comparative Aspects
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej i rozwijających się krajach Azji w warunkach globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego : aspekty komparatywne
Source
Comparative Economic Research, 2009, vol. 12, nr 4, s. 133-153, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy, Kraje rozwijające się, Rozwój gospodarczy
Direct investments, Foreign investment, Economic crisis, Financial crisis, Developing countries, Economic development
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Azja, Chiny, Indie
Asia, China, India
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza zmieniającej się pozycji nowych krajów członkowskich UE i rozwijających się krajów Azji w globalnych i regionalnych przepływach BIZ, a także ocena wpływu globalnego kryzysu finansowego na pozycję tych regionów i wybranych krajów w zakresie BIZ. Analizą zostały objęte kraje członkowskie UE, które uzyskały członkostwo w ramach rozszerzenia z 2004r. i 2007r. oraz rozwijające się sub-regiony Azji, tj. Azja Wschodnia, Południowo-Wschodnia i Południowa. Z przeprowadzonej analizy wynika, że pozycja rozwijających się krajów Azji w globalnych przepływach kapitałowych jest znacznie silniejsza niż nowych krajów członkowskich UE, o czym decyduje skala gospodarek takich krajów jak Chiny i Indie. W warunkach globalnego kryzysu, Azja i Oceania jako całość odnotowały w 2008r. wzrost napływu BIZ o prawie 17%, a nowe kraje członkowskie UE - spadek o 2%. Sytuacja wewnątrz analizowanych regionów jest wysoce zróżnicowana pod względem odczuwalnych skutków kryzysu w sferze BIZ. Jest to zależne nie tylko od procesów wzrostu gospodarczego, ale także od charakteru inwestycji lokowanych w poszczególnych krajach i sub-regionach oraz motywów, jakimi kierują się inwestorzy. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is a comparative analysis of the changing position of new European Union member states and the developing countries of Asia in global and regional FDI flows as well as an assessment of the impact of the global crisis on the position of these regions and selected countries in terms of FDI. The analysis encompasses European Union member states that received membership as a part of the enlargement of 2004 and 2007 as well as the developing sub-regions of Asia-i.e. East, South-East, and South Asia. The conducted analysis demonstrates that the position of the developing countries of Asia is significantly stronger than that of the new European Union member states, which is mainly determined by the scale of the economies of countries such as China and India. Subject to conditions of global crisis, Asia and Oceania as a whole noted growth in the inflow of FDI in 2008 by almost 17%, where the European Union member states saw a 2% fall. The situation inside the analyzed regions is extremely varied in terms of noticeable effects of the crisis in the FDI sphere. It is dependent on not only processes of economic growth, but also on the character of investments made in the individual countries and sub-regions as well as motives behind the actions of investors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. The EU and South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC), http://www.ec.europa.eu/external_relations
 2. Foreign Direct Investment Statistics, ASEAN Secretariat, http://www.aseansec.org
 3. D. A. Julius (1990), Global Companies and Public Policy. The Growing Challenge of Foreign Direct Investment, Printer Publishers, London
 4. K. Kalotay, S. Filipov (2009), The global crisis and FDI in new Europe, Expert article 383, Baltic Rim Economies, 31.8.2009, Bimonthly Review 2009, No 4
 5. J. D. Rodrigues-Delgado (2007), SAFTA: Living in a World of Regional Trade Agreements, IMF Working Paper WP/07/23
 6. SPARTECA (1996), South Pacific Regional Trade and Economic Co-operation Agreement, A Reference Handbook for Forum Island Country Exports, Forum Secretariat
 7. UNCTAD (2009), World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, UN, New York and Geneva
 8. UNCTAD (2008), World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, UN, New York and Geneva
 9. UNCTAD (2006), World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, UN, New York and Geneva
 10. UNCTAD (2002), World Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness, UN, New York and Geneva
 11. S. Urata, M. Ando, K. Ito (2007), Survey on Investment Liberalization and Facilitation. Obstacles to FDI in the APEC Economies: A Study Based on the JMC Firm Survey, Japan Machinery Center for Trade and Investment, APEC Investment Experts Group, APEC Committee on Trade and Investment
 12. J. Witkowska (2007) Foreign Direct Investment in the Changing Business Environment of The European Union's New Member States, 'Global Economy Journal', Vol. 7, Issue 4, http://bepress.com.gej/vol17/iss4/2 http://bepress.com.gej/vol17/iss4/2
 13. J. Witkowska (2009), Policies with Respect to Foreign Investors in the New Member States of the European Union and in the Developing Countries of Asia: A Comparative Aspects, Comparative Economic Research, Vol 12, No 1/2/2009
Cited by
Show
ISSN
1508-2008
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu