BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białek Jacek (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Oleksiuk Adam (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)
Title
Competitiveness of the EU Regions as a Challenge for the Lisbon Strategy and for the Regional Policy in the Period 2007-2013 : Analysis of the Structural Founds' Impact in Selected Fields of Intervention (R&D and Information Society)
Konkurencyjność regionów Unii Europejskiej jako wyzwanie strategii lizbońskiej i polityki regionalnej na lata 2007-2013 : analiza wpływu funduszy strukturalnych w wybranych obszarach (sfera B+R i społeczeństwo informacyjne)
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 223, s. 119-147, wykr., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Macroeconomic and Regional Aspects of the European Integration
Keyword
Konkurencyjność regionów, Strategia lizbońska, Polityka regionalna UE, Polityka spójności, Fundusze strukturalne, Badania i rozwój (B+R), Społeczeństwo informacyjne
Regions competitiveness, Lisbon Strategy, EU regional policy, Cohesion policy, Structural funds, Research & Development (R+D), Information society
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem tego opracowania jest przybliżenie problematyki konkurencyjności regionów w kontekście realizacji Strategii Lizbońskiej, w którym to zaprezentowane zostaną teoretyczne aspekty zjawiska konkurencyjności regionów, cele polityki regionalnej Unii Europejskiej, a także sama Strategia Lizbońska i planowane działania w ramach budżetu UE na lata 2007-2013. Zobrazowano najważniejsze cele polityki spójności na lata 2007-2013, którymi są: większy wzrost gospodarczy i zatrudnienie we wszystkich regionach Unii Europejskiej. Opracowanie prezentuje ponadto podstawowe założenia Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, dokumentu będącego polską odpowiedzią na potrzebę zintensyfikowania działań zawartych w SL, jak również wyniki, przeprowadzonego przez autorów, badania dotyczącego wpływu funduszy strukturalnych na realizację Strategii Lizbońskiej oraz na rozwój sfery B+R i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wyniki te ukazują, szczególnie w przypadku projektów "unijnych" w zakresie B+R oraz społeczeństwa informacyjnego niepokojąco - z punktu widzenia możliwości budowania GOW w Polsce - niewielki udział tych inwestycji w całości wartości projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to elaborate on the issue of the competitiveness of regions in the framework of the implementation of the Lisbon Strategy. It deals with theoretical aspects of the region's competitiveness, goals of the UE regional policy, as well as with the Lisbon Strategy and the actions planned in the UE budget for the 2007-2013 period. It depicts the most important goals of the cohesion policy in the period of 2007-2013, namely: faster economic growth and higher employment in all the EU regions. The paper also presents the fundamental assumptions of the National Development Strategy 2007-2015, which constitutes an attempt, on the part of Poland, at intensification, of activities envisaged in the Lisbon Strategy. In addition authors evaluate the impact of EU structural funds intervention on the sphere of research and development as well as of the information society. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Evaluation "Assessment of the Operational Programmes' 2004-2006 impact on the implementation of the Lisbon Strategy", Ecorys Polska, December, Warszawa 2007
 2. Last Exit to Lisbon, Bruegel Institute, Brussels 2006
 3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006b
 4. Pawłowicz L., Strategia lizbońska - założenia i ich realizacja, [w:] J. Bieliński (red.), Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki, CeDeWu, Warszawa 2005
 5. Piotrowska-Trybull M., Istota i czynniki konkurencyjności regionu, [w:] W. Kosiedowski (red.); Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2004
 6. Radło M. J., Strategia lizbońska. Konkluzje dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002
 7. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006a
 8. The Lisbon scorecard VI: Will Europe 's economy rise again?, Centre for European Reform, London 2006
 9. The Lisbon scorecard VII: Will globalisation leave Europe stranded?, Centre for European Reform London 2007
 10. Wierzbicka L, Blaski i cienie polityki regionalnej w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej, [w:] R. M. Czarny (red.), Mechanizmy integracji europejskiej a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002
 11. http://ec.europa.eu/index_en.htm
 12. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Dokumenty/20072013/PRAWO+UE/prawoUE.htm
 13. http://www.mrr. gov.pl/Dokumenty+oficjalne/Okres+programowania+2007-2013/
 14. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
 15. http://www.euractiv.com/en/innovation/lisbon-strategy-reports-name-good-bad-pupils/article-153501
 16. http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_pl.htm
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu