BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fatuła Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Title
Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w opinii studentów
Student Opinions on the Needs and Perception of the Retail Value of Financial Products
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 864, s. 53-65, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Badanie jakości, Jakość produktu, Jakość usług, Usługi bankowe, Produkty bankowe, Studenci, Zaspokojenie potrzeb
Quality research, Product quality, Quality of services, Banking services, Bank product, Students, Meet needs
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono wartość produktów finansowych dla klienta, która kształtowana jest przez ograniczoną liczbę czynników. Przedstawiono badania, przeprowadzone wśród grupy studentów łącząc potrzeby finansowe z postrzeganiem wartości produktów. Wyniki wskazują, że ograniczona liczba czynników wpływa na postrzeganie tej wartości. Czynniki te odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu (finansowych) potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, ustalania ceny usług oraz szerokiego wachlarza usług, co gwarantuje lepsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów.

The article discusses the specific character of financial needs, their placement in a hierarchy, and the evaluating of the characteristics of financial products. It presents research, conducted among groups of students, which links financial needs with the perception of the value of the products. The results indicate that a limited number of factors influence the perception of such value. These factors play a key role in satisfying (financial) security needs, setting the price of service and the variety of choice, which guarantees a better fit to clients’ individual needs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Choice, Values, and Frames, red. D. Kahneman, A. Tversky, Russel Sage Foundation, Cambridge University Press, 2000.
  2. Fatula D., Przemiany w zachowaniach gospodarstw domowych na rynku finansowym, grant badawczy 1 H02C 072 26, Krakow 2007 (maszynopis).
  3. Fischhoff B., Value Elicitation. Is There Anything in There [w:] Choice, Values, and Frames, red. D. Kahneman, A. Tversky, Russel Sage Foundation, Cambridge University Press, 2000.
  4. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica” 1979, nr 47.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu