BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Plichta Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym - zarys problematyki
The Essence of Value for the Client in Retail Trade - an Outline of the Issue
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 864, s. 67-81, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Handel detaliczny, Wartość dla klienta, Zachowania konsumenta, Strategia zarządzania
Retail trade, Value to customer, Consumer behaviour, Management strategy
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest próba określenia wartości dla klienta, uchwycenie rzeczywistych oczekiwań nabywców oraz dostarczonej im wartości. Należy podkreślić, że zagadnienia związane z tworzeniem wartości powinny być priorytetowe dla każdego przedsiębiorstwa, ponieważ warunkują jego rozwój, a w pewnych okolicznościach również przetrwanie na rynku. (fragment tekstu)

The paper takes a theoretical-empirical approach to defining value, which plays an essential role in customer decisions in the market. It also attempts to glean the real expectations of buyers and the provision of value. Based on available information, it explicates the importance of value in the consumer behaviour sphere. Using information obtained from surveys, the most important factors comprising the idea of customer value from the perspective of the choice of the place of purchase (commercial building) are outlined. Based on results gained from the appropriate applied statistical methods, an analysis is carried out and conclusions formulated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Aslop R., To Snare Shoppers, Companies Test Talking, Scented Displays, „Wall Street Journal” 1986, June 12.
 2. Bartosik-Purgat M., Hierarchia wartości uznawanych przez młodych konsumentów z wybranych krajów Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny” 2008, nr 4-5.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Chebat J.C., Chebat C.G., Vaillant D., Environmental Background Music and In-Store Selling, „Journal of Business Research” 2001, vol. 54.
 5. Chebat J.C., Michoń R., Impact of Ambient Odors on Mall Shoppers’ Emotions, Cognition, and Spending. A Test of Competitive Causal Theories, „Journal of Business Research” 2003, vol. 56.
 6. Chlipała P., Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw, „Świat Marketingu” 2004 (czasopismo internetowe), data dostępu: 22.02.2005.
 7. Citrin A.V. i in., Consumer Need for Tactile Input an Internet Retailing Challenge, „Journal of Business Research” 2003, vol. 56.
 8. Donovan R.J., Rossiter J.R., Store Atmosphere: An Environmental Psychology Aproach, „Journal of Retailing” 1982, nr 58.
 9. Doyle P., Value-Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
 10. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 11. Foxall G.R., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, PWN, Warszawa 1998.
 12. Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
 13. Inglik-Dziąg D., Mechanizmy psychologiczne w kształtowaniu zachowań konsumenckich, „Marketing i Rynek” 1999, nr 1.
 14. Kall J., Czy marka handlowa może być marką? [w:] Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, t. 2, red. B. Gregor, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 15. Kassarjian H.H., Personalisty and Consumer Behavior: A Review, „Journal of Marketing Research” 1971, nr 8.
 16. Łopacińska K.M., Kultura w gospodarce rynkowej. Problemy adaptacji marketingu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 17. Mattila A.S., Wirtz J., Congruency of Scent and Music as a Driver of In-Store Evaluations and Behavior, „Journal of Retailing” 2001, vol. 77.
 18. Omar O., Retail Marketing, Financial Times Management, London 1999.
 19. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 20. Pohorille M., Mechanizmy i kierunki zmian konsumpcji społeczeństwa polskiego [w:] Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1980.
 21. Robertson T.S., Rossite J.R., Children and Consumer Socialization of Children, „Journal of Consumer Research” 1974, nr 1.
 22. Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, red. J. Szumilak, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 23. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1996.
 24. Śmigielska G., Tworzenie wartości dla nabywców jako istota konkurowania w handlu detalicznym [w:] Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, red. J. Szumilak, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 25. Sullivan M., Adcock D., Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 26. Światowy G., Zachowania konsumenckie, AE we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 27. Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 28. Zeithaml V., Bitner M.J., Services Marketing, McGraw-Hill, New York 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu