BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biczkowski Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Pozarolnicza działalność gospodarcza użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim
Non-Agricultural Economic Activity of Farmers in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 5-16, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Rural areas, Arable farm, Business activity, Non-agricultural economic activity
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstract
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki aktywizacji zawodowej oraz poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. W pierwszej części przedstawiono ogólnie zagadnienia pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej przez rolników w ramach gospodarstw rolnych. W drugiej części w celu rozpoznania przyczyn i uwarunkowań społeczno-gospodarczych gospodarstw rolnych prowadzących działalność pozarolniczą poddano szczegółowej analizie 332 gospodarstwa, którą przeprowadzono na podstawie badań ankietowych wykonanych w ramach projektu Agrinpol. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the issues of economic activity and sources of extra income sought by the population of rural areas of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The first section shows non-agricultural activities undertaken by farmers on their farms. The second part of the paper analyses 332 farms of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in order to define reasons and socio-economic conditions of the farms which have undertaken the above activity. The study, which is part of the Project 'AgrinpoP, was based on a survey carried out among the above-mentioned farmers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bański J., 2003. Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce, Wyd. IGiPZ PAN, Warszawa, Przegląd Geograficzny, t. 75, z. 3.
 2. Czarnecki A., 2005. Obszary wiejskie, urbanizacja, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne - przegląd pojęć, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich pod red. A. Rosnera, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 3. De Vries B., 2000. Multifunctional Agriculture in the International Context: A Review, The Land Stewardship Project.
 4. Kołodziejczak A., 2005. Wpływ rolnictwa wielofunkcyjnego na przemiany gospodarcze obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Obszary sukcesu na polskiej wsi pod red. B. Głębockiego i U. Kaczmarek, Studia Obszarów Wiejskich, 8, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 5. Kołodziejczyk D., 2004. Pozarolniczą działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych w skali gmin. [w:] Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich pod red. E. Pałki, Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, Warszawa.
 6. Krzyżanowska K. (red.), 2009. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 7. Przykłady przedsięwzięć pozarolniczych na obszarach wiejskich, 2001, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań, 8-20.
 8. Rosner A., 2002. Przedsiębiorczość wiejska a lokalny rynek pracy, [w:] Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej pod red. M. Kłodzińskiego i B. Fedyszak-Radziejowskiej, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Rudnicki R., Biczkowski M., 2004. Zróżnicowanie przestrzenne i uwarunkowania pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich pod red. E. Pałki, Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, Warszawa.
 10. Wilkin J., 2003. Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 11. Zegar J.S., 2000. Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji, Studia i Monografie, nr 101, ZERiGŻ, Warszawa.
 12. Zegar J.S., Gruda M., 2000. Relacje dochodów ludności chłopskiej i pozarolniczej. Wskaźnik parytetu dochodów, IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu