BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Finansowanie działań umożliwiających pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodów przez właścicieli gospodarstw rolnych
Financing Activities Enabling Gaining Alternative Income by Farms' Owners
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 25-34, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Agroturystyka, Działalność gospodarcza, Gospodarstwa rolne, Źródła finansowania, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Agrotourism, Business activity, Arable farm, Source of financing, Non-agricultural economic activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono źródła finansowania działań, dzięki którym rolnicy pozyskują alternatywne źródła dochodów. Szczególną uwagę zwrócono na finansowanie agroturystyki, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz dopłaty bezpośrednie. Analiza zebranego materiału badawczego dowodzi znaczących możliwości finansowania agroturystyki oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto dopłaty bezpośrednie są zaliczane do alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych. Finansowanie tych działań wpływa na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The sources of financing actions enabling gaining alternative incomes by farmers were presented in the paper. Particular attention was paid to financing agrotourism, non-agricultural activity, breeding and direct payments. The analysis of collected material proved significant possibilities of financing agrotourism and non-agricultural activity. Moreover, direct payments enabled to gain alternative incomes by farmers. Financing these actions influence multifunctional development of rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Che D., Veeck A., Veeck G., 2005. Sustaining and strengthening the agritourism product: Linkages among Michigan agritourism destinations. Agriculture and Human Values 22, 225-234.
  2. Dane źródłowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, efrwp.com.pl/polish/efekty/tabe-la/tab_all2008.htm
  3. Ewolucja płatności bezpośrednich w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej, http://www.min-rol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie
  4. Guyomard H., Mouel L.Ch., Gohin A., 2004. Impacts of alternative agricultural income supports schemes on multiple policy goals. European Review of Agricultural Economics, Vol. 31 (2), 125-148.
  5. Jalnik M, 2006. Finansowanie i rozwój działalności agroturystycznej. Zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa. Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, nr 39, Warszawa, 231-239.
  6. Matlegiewicz M., 2008. Źródła finansowania działalności agroturystycznej. Acta Sei. Pol. Oeconomia 7(3), 51-66.
  7. Opracowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopMo-dules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleId=853&TabOrgID=1055&An nouncementld=7947
  8. Wykorzystanie środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w województwach. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2008.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu