BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciepiela Grażyna Anna (Akademia Podlaska w Siedlcach), Jankowska Jolanta (Akademia Podlaska w Siedlcach), Jankowski Kazimierz (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Finansowanie gospodarstw agroturystycznych ze środków unijnych w województwie mazowieckim
Financing Tourism Farms with the EU Funds in Mazowieckie Voivodeship
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 45-54, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Agroturystyka, Fundusze strukturalne, Środki unijne
Agrotourism, Structural funds, EU funds union
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Celem opracowania było zaprezentowanie wykorzystania środków unijnych z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" na lata 2004-2006 na realizację przedsięwzięć związanych z agroturystyką w 40 gospodarstwach województwa mazowieckiego. Wykorzystano informacje udostępnione przez Departament Analiz i Sprawozdawczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Badane gospodarstwa w zdecydowanej większości (90%) posiadały powierzchnię użytków rolnych nieprzekraczającą 10 ha przeliczeniowych, w tym 1/3 to gospodarstwa o areale poniżej 5 ha. 20% z tych gospodarstw można zaliczyć do grupy żywotnych ekonomicznie. Inwestycje, na które beneficjenci otrzymali dofinansowanie to głównie rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne. Średni koszt projektu w badanych gospodarstwach wynosił 155 472 zł, a średnia kwota przyznana na jedno gospodarstwo to 70 609,5 zł. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to show utilization of the EU funds on example of the Sectoral Operational Programme "Restructuring and modernization of food sector and rural development" for 2004-2006 and implementation of projects related to rural tourism in 40 farms of Mazowieckie Voivodeship. Information for the study was provided by the Department of Analysis and Reports of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture. The vast majority of farms (90%) had an area of agricultural land not exceeding 10 conversion hectares (1/3 of them were farms of less than 5 hectares). About 20% of farms were classified as economically viable group. Investments co-financed by the ARMA concerned mainly building, rebuilding or renovation combined with modernization of existing houses and farm buildings used for agritourism purposes. An average cost of the project amounted to 155,472 PLN, whereas an average amount of funding per farm amounted to 70,609.5 PLN. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2001. Agroturystyka w Dolinie Bugu i uwarunkowania je rozwoju. Wydaw. SGGW, Warszawa.
 2. Czternasty W., Buczkowska N., 2007. Możliwości i zakres finansowania przedsięwzięć agroturystycznych ze środków unijnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Monografie nr 80 pod red. G.A. Ciepieli i J. Sosnowskiego "Agroturystyka - moda czy potrzeba?". Wydaw. AP, Siedlce, 25-32.
 3. Jasińska A., Ciepiela GA., 2009. Udział agroturystyki w tworzeniu dochodów gospodarstw rolnych. Monografia pod red. M. Jalinika "Konkurencyjność produktów turystycznych". Wydaw. PB, Białystok, 163-173.
 4. Kryński Z., 2003. Czynniki i motywy warunkujące rozwój agroturystyki. Monografia pod red. A. Mirończuk "Turystyka wiejska i agroturystyka stan i perspektywy rozwoju". Wydaw. AP, Siedlce, 155-170.
 5. Łęczycki K., Jabłonka R., Marcysiak A., 2007. Motywy i uwarunkowania lokalizacyjne prowadzenia działalności agroturystycznej. Monografie nr 80 pod red. GA. Ciepieli i J. Sosnowskiego "Agroturystyka - moda czy potrzeba?". Wydaw. AP, Siedlce, 180-188.
 6. Mazowsze Agroturystyka 2005/6. Wydaw. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 7. Mirończuk A., Piechowicz B., Rak A.M., 2007. Wspieranie rozwoju gospodarczego gmin poprzez agroturystykę. Monografie nr 80 pod red. GA. Ciepieli i J. Sosnowskiego "Agroturystyka - moda czy potrzeba?". Wydaw. AP, Siedlce, 207-214.
 8. Młynarczyk K, 2002. Agroturystyka. Wydaw. UWM, Olsztyn.
 9. Niewęgłowski M., 2007: Agroturystyka w gminie Sarnaki - szansą rozwoju czy forma przetrwania gospodarstw. Monografie nr 80 pod red. GA. Ciepieli i J. Sosnowskiego "Agroturystyka - moda czy potrzeba?". Wydaw. AP, Siedlce, 200-206.
 10. Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego, 2006. Wydaw. GUS, Warszawa.
 11. Sawicki B., 2007. Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich. Monografia naukowa, Lublin, Wyd. 'InterGraf', Międzyrzec Podlaski.
 12. Szeląg-Sikora A., 2009. Żywotność ekonomiczna gospodarstw rolnych a ich poziom wyposażenia w środki techniczne. Inżynieria Rolnicza 1 (110), 311-318.
 13. Sznajder M., Przezbórska L., 2006. Agroturystyka. PWE, Warszawa.
 14. Woch E., Gołub G" 2005. Cele i uwarunkowania prowadzenia agroturystyki na przykładzie Doliny Środkowego Bugu. Monografia pod red. J. Bergier i B. Sawickiego "Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej". Wyd. PWSZ, Biała Podlaska, 45-53
 15. www.poland.eceat.org/kategoryzacja.htm
 16. Żbikowski J., Kozak A., Kuźmicki M., 2006. Motywy podejmowania działalności agroturystycznej w wybranych gminach województwa lubelskiego. Monografia nr 75 pod red. M. Plichty i J. Sosnowskiego "Marketing w agroturystyce". Wyd. AP, Siedlce, 117-121.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu