BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janoś-Kresło Mirosława (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Organizacje pozarządowe jako element społeczeństwa obywatelskiego
Non-governmental Organisations as Elements of Civil Society
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 106, s. 9-27, rys., tab, bibliogr. 37 poz.
Keyword
Organizacje pozarządowe, Społeczeństwo obywatelskie, Organizacje non-profit, Kapitał społeczny
Non-governmental organisation, Civic society, Non-profit organisations, Social capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Organizacje pozarządowe są nieodłącznym elementem społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego. Ich działania są ukierunkowane na różne obszary działalności człowieka - wyrażają interesy obywateli, bronią ich przed władzą państwową, jeśli zajdzie taka potrzeba, służą poprawie ogólnego poziomu życia poprzez świadczenie usług społecznych. Dlatego też rozwój organizacji pozarządowych,dynamika ich wzrostu jest elementem charakteryzującym stan społeczeństwa obywatelskiego. Niestety, z danych charakteryzujących organizacje pozarządowe wynika, że w Polsce nie reprezentują one znaczącej siły ekonomicznej i społecznej. Działalność ich nie ma mocnych podstaw finansowych, a raczej przeciwnie - sytuacja finansowa jest niestabilna. Polski sektor pozarządowy w porównaniu z innymi krajami, zwłaszcza Unii Europejskiej, ma także marginalne znaczenie jako pracodawca, a o społecznej sile sektora świadczy zarówno zatrudnienie płatnego personelu, jak i praca wolontariuszy.(fragment tekstu)

Non-governmental organisations are essential elements of civil society. They perform significant functions in modern societies, working in different fields and being involved in some areas more than in others. These organisations account for an important area of human activity contributing to the creation of social capital. The article discusses these problems with reference to Polish non-governmental organisations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998-2010. Komunikat z badań CBOS, Warszawa luty 2010 r.
 2. Borzaga C., Santuari A., New Trends in the Non-profit Sector in Europe: The Emergence of Social Entrepreneurship, w: The Non-profit Sector a Changing Economy, OECD 2003.
 3. Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 19 września 2009 r.
 4. Diamond L., Szanse demokracji, "Europa", luty 2008 r.
 5. Dobroczynność w Polsce, komunikat z badań CBOS, Warszawa luty 2010 r.
 6. European Governance. A White Paper, Commission of the European Communities, Brussels, 25 lipca 2001 r., COM(200l) 428 final.
 7. Global Civil Society At-a Glance. Major Finding of the The Johns Hopkins Comparative Non-Profit Sector Project, Johns Hopkins University, Institute for Policy Studies Center for Civil Society Studies, www.ccss.jhu.edu/pdfs/.
 8. Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2009.
 9. Gumkowska M., Herbst J., Jak działa Sektor?, data utworzenia: 7 kwietnia 2009 r., www.ngo.pl, 14 kwietnia 2009 r.
 10. Gumkowska M., Herbst J., Najważniejsze pytania - podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 11. Gumkowska M., Herbst J., Sektor stary czy młody?, data utworzenia: 20 marca 2009 r., www.ngo.pl, 10 lipca 2009 r.
 12. Gumkowska M., Herbst J., Czy kropla drąży skałę, data utworzenia: 7 kwietnia 2009 r., www.ngo.pl, 10 lipca 2009 r.
 13. Handbook on Non-Profit institution in the System of National Accounts, United Nations, New York 2003, Series F., No. 91.
 14. Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2007, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 25 stycznia 2008 r.
 15. Kapitał społeczny, praca zbior, pod red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 16. Kapitał społeczny we wspólnotach, red. naukowy H. Januszek, Zeszyt Naukowy 58, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 17. Klimas B., O zmianach zakresu i paradygmatów polityki społecznej, w: Gospodarka Społeczna w Europie, red. E. Pancer-Cybulska, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2008.
 18. Ku witalnemu sektorowi pozarządowemu. Międzynarodowa deklaracja zasad, 1996. www.nowy-swiat.pl/asocjacje/dekl_zas.htm
 19. Leś E., Niepaństwowe podmioty polityki Społecznej i siły postępotwórcze w mikroskali, w: Terenowa polityka społeczna, red. A. Piekara, Warszawa 1991.
 20. Leś E., Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000.
 21. Lipski A., Mity i rzeczywistość społeczeństwa obywatelskiego, w: Stowarzyszenia i towarzystwa a społeczeństwo obywatelskie, życie gospodarcze i przestrzeń społeczna, PTE, Katowice 2008.
 22. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 23. Pietrzyk-Reeves D., Filozoficzne źródła idei społeczeństwa obywatelskiego, www. pozytek.gov.pl/Esej, Społeczeństwo..., 23 marca 2009 r.
 24. Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009 r.
 25. Ponad 350 min z 1% za 2009 r., http://wiadomosci.ngo.pl..., 28 grudnia 2010 r.
 26. Putnam R., Bowling alone: the collapse and revival of American community Simon&Schuster, New York 2000.
 27. Salamon L. M., America's Nonprofit Sector. A Primer, The Foundation Center, New York 1992.
 28. Salamon L, M., Gelle S. L., Spence K. L., Impact of the 2007-09 Economic Recession on Nonprofit Organizations, Communique No. 14, 6/29/2009, www. Ccss.jhu.edu/..., 23 lipca 2009 r.
 29. Salamon L. M., The Third Sector and Volunteering in Global Perspective, , Amsterdam, The Netherlands, January 15, 2001, www.ccss.jhu.edu/pdfs/..., 17 czerwca 2009 r.
 30. Soboń-Smyk A., Internet sprzymierzeńcem aktywności obywatelskiej, data utworzenia: 9 marca 2009 r., www.ngo.pl
 31. Soboń-Smyk A., Wielka Brytania i USA - kryzys ekonomiczny uderza w III sektor, data utworzenia: 12 lutego 2009 r., http : //civicpedia.ngo.pl/pl/ngo/433817. html
 32. The 2009 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, 13th Edition, USAID Washington, June 2010, www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2008/
 33. The Non-profit Sector a Changing Economy, OECD 2003.
 34. Trzeci sektor w Polsce i UE - źródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście implementacji Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2007-2013, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 35. Wyniki badań fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych w 2008 r., www.stat.gov.pl, 5 marca 2010 r.
 36. Zalecenie CM/Rec(2007)14 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie statusu prawnego organizacji pozarządowych w Europie. (Przyjęte przez Komitet Ministrów 10 października 2007 r. na 1006 posiedzeniu Zastępców Ministrów).
 37. Zaufanie społeczne, komunikat z badań, CBOS, Warszawa marzec 2010 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu