BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Kierunki zmian oferty przedsiębiorstw handlu detalicznego i ich ograniczenia
Directions of Changes in the Offer of Retailers and Their Constraints
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 55-64, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Handel detaliczny, Bariery rozwojowe, Marketing-mix, Preferencje konsumenta
Retail trade, Development barriers, Marketing-mix, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono podstawowe kierunki działań przedsiębiorców dostosowujących ofertę handlową do sytuacji rynkowej. Kierunki tej modernizacji wynikają z realizacji orientacji na konsumenta zarówno w ujęciu pierwotnego kształtowania elementów marketingu-mix, jak i reakcji na uwagi klientów. W artykule zaprezentowano także bariery ograniczające możliwości dostosowania oferty badanych przedsiębiorstw handlu detalicznego. (abstrakt oryginalny)

In the study there were presented some basic directions of actions taken by entrepreneurs who are shaping their trade offer basing on the market needs. Directions of this modernization are consumers' oriented, taking into account both: choosing the marketing--mix elements for the first time and adjusting them to the clients' remarks. In the study there were also presented some barriers that limit possibilities to adjust the offer of the retailers under research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., 2001. Tożsamość firmy a strategie marketingowe. "Marketing i Rynek" nr 11.
 2. Grzybek M., 2002. Działania marketingowe przedsiębiorców agrobiznesu i ich wpływ na rozwój rynku wiejskiego woj. podkarpackiego, [w:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, tom I. S. Urban red., AE Wrocław.
 3. Kaleta A., 2004. Zewnętrzne i wewnętrzne warunki rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak red., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1030, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Mikuta B., 2003. Polski konsument żywności, [w:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego. M. Adamowicz red., Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 5. Poznańska K., 2004. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak red., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1030, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2006 r., 2007: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 7. Rekowski M., 1997. Wprowadzenie do mikroekonomii. Poznań.
 8. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 1996. Ekonomia, t. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Stieger K., Bariery ograniczające rozwój przedsiębiorstw sektora MSP - skutki dla Polski, http:// ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/pdf/Stieger.pdf (13.09.2008).
 10. Wiatrak A.P., 2004. Małe i średnie przedsiębiorstwa - istota i uwarunkowania ich działalności, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak red., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1030, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Wołczek P., 2004. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak red., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1030, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu