BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Bazyli (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Matuszczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rola rent gruntowych w zrównoważonym rozwoju rolnictwa
Role of Land Rents in Sustainable Development of Agriculture
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 65-72, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Renta ekonomiczna, Renta gruntowa, Renty, Ład społeczny, Rozwój rolnictwa
Economic annuities, Land annuities, Annuities, Social order, Agriculture development
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie roli rent gruntowych w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Autorzy rozumieją zrównoważenie jako realizację triady ładów: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Uznając, że zrównoważenie środowiskowe jest w polskim rolnictwie względnie osiągnięte, doszukują się możliwości wyrażenia dwóch pozostałych równowag. Konstatując, można uznać, że ze zrównoważeniem społecznym mamy do czynienia, gdy następuje parytetowa względem innych działów gospodarki opłata pracy własnej. Z kolei zrównoważenie ekonomiczne występuje wówczas, gdy generowana jest nadwyżka ekonomiczna umożliwiająca reprodukcję rozszerzoną zasobów i struktur. Podjęto także próbę sformułowania koncepcji renty gruntowej adekwatnej do procesów zachodzących we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, ukierunkowując ją na czynniki instytucjonalne. Stawia się tezę, że renta instytucjonalna należy do najtrwalszych rent ekonomicznych, zważywszy na kierunek rozwoju, który obrało europejskie rolnictwo. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to indicate of the role of land rent in the sustainable development of agriculture. The authors understand sustainability as the implementation of the triad of persecution: the economic, social and environmental. Recognizing that the environmental sustainability in Polish agriculture is relatively achieved, they seek to express the other two equilibrium. It can be concluded, that the social sustainability is to have within when there is the parity charged their own work in relation to other sectors of the national economy. Sustainable economic occurs when the surplus is generated, which allowing to make the expanded reproduction of resources and structures. One makes an attempt to find the most adequate conception of land rent creation at present day, searching for new sources of comparative advantages in the institutional factors. One argues that the institutional rent is the only durable economic rent in the European agricultural sector regarding chosen direction of CAP evolution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Dresler E., 2006. Rola organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, Roczniki Naukowe SERiA, t.VIII, z. 4, Warszawa-Poznań.
 2. Czyżewski B., 2008. Renta instytucjonalna jako wyznacznik przewag komparatywnych gospodarstw rolnych, Roczniki Naukowe SERiA, tom X, z. 3, Warszawa-Poznań-Lublin.
 3. Czyżewski B., 2009a. Rynkowa wartość renty gruntowej a proces jej realizacji w gospodarstwach rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, XI/2, Poznań-Olsztyn.
 4. Czyżewski B., 2009b. The evolution of land rent theory and its significance for the EU agriculture, Proceedings of the international Scientific Conference Economic Science for Rural Development, Jelgava.
 5. Czyżewski B., 2009c. The land rent category in mainstream economics and its contemporary applications, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2009/1, Poznań.
 6. Czyżewski B., 2010. Kontrowersje wokół rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych, "Ekonomista" 2/2010.
 7. Czyżewski B., Matuszczak A., 2010. Współczesne teorie renty gruntowej, ich geneza i znaczenie dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, [w:] A. Grzelak, A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych - problemy i wyzwania, Wyd. UEP, Poznań (w druku).
 8. Harasim A., Włodarczyk B., 2000. Możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji na glebach lekkich, Roczniki Naukowe SERiA, tom IX, zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Kraków.
 9. Kapusta E, 2003. Teoria agrobiznesu, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Kulawik J., 2007. Wybrane aspekty efektywności rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, Warszawa.
 11. Lorek E., 2002. Budowa programów zrównoważonego rozwoju regionu w warunkach gospodarki polskiej, [w:] A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski (red.), Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej, Wyd. WEiSA, Bytom.
 12. Runowicz A., 1984. Kwestia rolna, [w:] Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, PWRiL, Warszawa.
 13. Sztompka R, 2005. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 14. Woś A., Zegar J.S., 2002. Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.
 15. Zalesko M., 2008. Zrównoważony rozwój rolnictwa - analiza historyczno-instytucjonalna, [w:] S. Sokołowska, A. Bisaga (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 16. Zegar J.S., 2000. Dochody ludności chłopskiej, IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu