BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiewski Jarosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wykorzystanie instrumentów finansowych w systemie marketingowym produktów zbożowo-młynarskich
Use of Financial Instruments in the Marketing System of Corn and Mill Products
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 73-84, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przemysł rolno-spożywczy, Instrumenty finansowe, Rynek przetworów zbożowych, Marketing produktów rolnych
Agri-food industry, Financial instruments, Grain products market, Marketing of agricultural products
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena wykorzystania instrumentów rynku finansowego w systemie marketingowym produktów zbożowo-młynarskich. Na podstawie studiów literatury i badań przeprowadzonych w 17 przedsiębiorstwach przemysłu młynarskiego dokonano identyfikacji instrumentów finansowych wykorzystywanych w działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz w ograniczaniu ryzyka rynkowego. Analiza danych bilansowych przedsiębiorstw pozwoliła ponadto na określenie struktury i zmian aktywów i pasywów. Badania wykazały szczególną rolę w działalności firm młynarskich kredytów i pożyczek bankowych oraz pozabankowych kredytów handlowych. Analiza rynku kapitałowego w Polsce wykazała możliwość wykorzystania przez firmy zbożowo-młynarskie instrumentów finansowych pozwalających na ograniczenie ryzyka rynkowego, w tym przede wszystkim stóp procentowych i kursów walutowych. Ograniczenie ryzyka zmiany cen towarów odbywa się na rynku produktów zbożowych przede wszystkim przez kontrakty dostawne typu forward. Brak jest w Polsce rozwiniętego rynku kontraktów terminowych typu futures na surowce rolne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess the use of financial market instruments in the marketing system of corn and mill products. The identification of financial instruments, used both in operational and investment activities as well as in restraining market risk, was based on literature studies and on the findings of the research carried out in 17 mill enterprises. The analysis of balance data enabled defining the structure and changes in assets and liabilities. Findings of the research indicated that credits, bank loans and non-bank commercial credits play a special role in operations of mill enterprises. The analysis of capital market in Poland showed that there is a possibility of using, by mill enterprises, financial instruments restraining market risk, especially the risk connected with currency exchange rates and interest rates. Risk of changes in prices of goods in the corn market is mainly restrained by supply forward contracts. In Poland, the market of futures contracts for farm products is not developed yet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2007.
 2. Bernard Y, Colli J.C.: Słownik ekonomiczno finansowy, Wydawnictwo "Książnica", Katowice 1997.
 3. Daniłowska A.: Rola pomocy krajowej we wspieraniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Acta Scientiarum Polonorum -Oeconomia9(2)2010.
 4. Drożdż J.: Analiza ekonomiczno-finansową przemysłu spożywczego w latach 2003-2007. Studia i Monografie Nr 139, IERIGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 5. Jajuga K, Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 2002.
 6. Layton R. A., Marketing Systems - Acore Macromarketing Concept, Journal of Macromarketing, vol. 27, Nr 3, 2007, 227-242.
 7. Łuniewska M.: Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, PWN, Warszawa 2008.
 8. Rembisz W.: Zarządzanie ryzykiem cenowym na rynkach rolnych, [w:] Rynek w ujęciu funkcjonalnym, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa
 10. http://www.money.pl/pieniadze/depozyty/srednia/ [18.06.2010]
 11. http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=inwestorzy&k= 12&i=/papierywartosciowe/pochodne /kontrakty/kontrakty terminowe&sky= 1 [ 18.06.2010].
 12. http://www.ewgt.com.pl [18.06.2010].
 13. http://www.wgt.com.pl [18.06.2010].
 14. http://www.bankier.pl/ [18.06.2010].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu