BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzyp Julian (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Zróżnicowany rozwój polskich regionów i jego konsekwencje
The Diversified Development of Polish Regions and His Consequences
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (8), 2009, nr 81, s. 9-20, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Klasyfikacja NUTS, Zróżnicowanie regionalne, Fundusze unijne
Regional development, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), Regional diversity, EU funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prowadzenie polityki regionalnej zarówno w skali Unii Europejskiej, jak i krajowej wymaga posiadania jednolitego systemu informacji o regionach. Jednak każde państwo posiada swoją specyficzną organizację terytorialną, w ramach której funkcjonują określone jednostki podziału administracyjnego. Na potrzeby Unii Europejskiej niezbędny jest jednak uniwersalny system, w który mogą się wpisać wszyscy członkowie Wspólnoty. Systemem tym jest hierarchiczna, pięciopoziomowa klasyfikacja jednostek statystycznych NUTS (Nomenklature of Terytoria Units for Statistics). Stosuje się ją w procesie gromadzenia informacji, prowadzenia badań statystycznych i udostępniania ich wyników w przekrojach przestrzennych. W artykule przeprowadzono analizę zróżnicowania rozwoju polskich regionów i jego wpływ na wielkość pozyskania funduszy unijnych. (abstrakt oryginalny)

Conducting the regional policy both in the scale of the European Union, as well as domestic requires having the uniform information system about regions. However every state has one's peculiar organizations territorial, in frames which described individuals of the administrative division are functional for. For the purposes of the European Union however a universal system which all members of Bond can become part of is essential. He is this system hierarchical, five levels ranking of statistical NUTS individuals (Nomenklature of Units Territories for Statistics). It is applied in the process of the newsgathering, conducting statistical surveys and making their results available in spatial diameters. In the article analysis of diversifying the development of Polish regions and his influence on the size of raising EU funds were conducted. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M.: Fundusze Unii Europejskiej 2007- 2013. Wyd. UJ, Kraków 2008.
  2. Obszar metropolitalny Warszawy. Wyd. GUS, Warszawa 2008.
  3. Portret województwa mazowieckiego 2002-2007. Wyd. GUS, Warszawa 2008.
  4. Roczniki statystyczne województw 2004, 2006, 2007, 2008.
  5. Skrzyp J.: Trendy rozwojowe polskich regionów. Wyd. Wszechnica Mazurska, Episteme 78 (2008).
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu