BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Janusz (Akademia Podlaska w Siedlcach), Wyrębek Henryk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Koszty ochrony środowiska w sektorze gazowniczym
Costs of Protection Environment in Gas Sector
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (8), 2009, nr 81, s. 53-62, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Gazownictwo, Polityka ekologiczna, Ochrona środowiska, Koszty ochrony środowiska, Dystrybucja gazu
Gas manufacture, Ecological politics, Environmental protection, Environmental protection costs, Gas distribution
Note
streszcz., summ.
Abstract
Realizując podstawowe zadania poszukiwania, eksploatacji złóż węglowodorów oraz przesyłania i dystrybucji gazu ziemnego, sektor gazowniczy zobowiązany jest do prowadzenia polityki ekologicznej, zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu minimalizację lub ograniczenie skutków środowiskowych. W artykule podjęto próbę analizy kosztów ochrony środowiska w sektorze gazowniczym. (abstrakt oryginalny)

Realizing the basic tasks of search, the exploitation of deposits of hydrocarbons as well as sending and distribution of earth gas, gas sector be obliged to leadership of ecological policy, peaceable with valid recipes in range using with environment, from special regard the having on aim the minimization or limitation of environmental results workings. In article was undertaken the test of analysis of costs protection environment in gas sector. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bernaciak A., Przedsiębiorstwo wobec wymagań ochrony środowiska, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra, Poznań 2000.
  2. Krupa T. (red. nauk.) Uwarunkowania i analizy w systemach organizacyjnych przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza PTZP, Warszawa 2008.
  3. The Global Compact, Corporate Citizenship in the World Economy, Global Compact Office United Nations 2003.
  4. Zawoździak J. (red.), Człowiek Środowisko Zagrożenie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu