BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zielenkiewicz Igor (Komitet Wykonawczy WNP, Mińsk, Białoruś)
Title
Instytucjonalno-ekonomiczna analiza systemu opieki zdrowotnej na Białorusi : ocena i perspektywy rozwoju
Institutional-Economic Analysis of Care System on Belarus : the Evaluation and Prospects of the Development
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (8), 2009, nr 81, s. 63-77, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Polityka społeczna państwa, Państwo opiekuńcze, Opieka zdrowotna
Social policy, Welfare state, Health care
Note
streszcz., summ.
Country
Białoruś
Belarus
Abstract
Najważniejszym problemem opieki medycznej ludności na Białorusi w nowych warunkach powinno być dążenie do realizacji w praktyce zasady: "postęp społeczny jest możliwy dopiero wtedy, gdy są realizowane trzy kluczowe cele: długie i zdrowe życie, możliwość zdobycia współczesnego wykształcenia, posiadanie środków do godnego życia". Na ten aspekt polityki społecznej zwrócono szczególną uwagę na szczycie poświęconym rozwojowi społecznemu, który odbył się w Kopenhadze w 1995 roku pod egidą ONZ. Takie podejście wymaga od państwa stworzenia warunków dla maksymalnej samorealizacji człowieka, w tym zapewnienia rozwoju duchowego i zdrowia ludności. (abstrakt oryginalny)

On Belarus in new conditions aspiring to the accomplishment in practice should be the most important problem of the medical care of the population principles: "the social progress is possible only when there are three accomplished crucial purposes: long and healthy living, possibility of getting the contemporary education, having means for worth the life". To this aspect of the social policy a particular attention was returned to the social development on the peak devoted which was held in Copenhagen in 1995 under the aegis UN. Such an approach requires creating conditions from you for maximum of self-realization of man, in it on the basis of protecting the spiritual development and the health of the population. (abstract oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Бобков В.Н., Масловский-Мстиславский П.С., Маликов Н.С. Качество жизни: вопросы теории и практики. - М.: Всероссийский центр уровня жизни, 2000. - 31s.
  2. Венедиктов Д.Д. Здравоохранение России: кризис и пути преодоления. - М.: Медицина, 1999. - 200s.
  3. Галкин Е.Б. Здравоохранение и социальное воспроизводство - Социо- логические исследования. - 1995. - Nr 12.
  4. Зеленкевич И.Б., Ивашкевич М.З., Пилипцевич Н.Н. Общественное здр- авоохранение и его место в системе охраны здоровья насе- ления - Вопросы организации и информатизации населения. - 2001. - Nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu