BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedziółka Monika (Akademia Podlaska w Siedlcach), Piasek Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Title
Kaizen Costing nowoczesną metodą zarządzania kosztami
Kaizen Costing - New and Modern Cost Management Method
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (8), 2009, nr 81, s. 79-88, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zarządzanie kosztami, Planowanie projektu, Kontrola realizacji projektu, Metoda Kaizen
Costs management, Project planning, Project realization control, Kaizen method
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł analizuje metodę Kaizen Costing w odniesieniu do zarządzania kosztami w ramach projektów. Koncepcja ta, już przy wstępnym zapoznaniu się, pokazuje swoją użyteczność zastosowania do zarządzania kosztami projektu, czyli budżetowania projektu. Działalność projektowa, tak jak działalność każdego przedsiębiorstwa, nakierowana jest na osiąganie maksymalnej satysfakcji klienta oraz na uzyskanie wysokiej rentowności w najkrótszym czasie. Złożoność obecnych struktur rynkowych i coraz wyższe wymagania klientów skłaniają przedsiębiorstwa do rozwoju i inwestycji poprzez organizowanie działalności w formie projektów, a w nowoczesnych firmach, podporządkowanie projektom nawet całego systemu funkcjonowania organizacji. Budżet jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania projektem. W projekcie planowany jest prospektywnie, a koszty poszczególnych działań warunkują jego planową realizację. Z perspektywy zarządu, projekt jest zawsze kosztem dla firmy. W zależności od jego charakteru jest to koszt poniesiony na dorównanie konkurencji, dostosowanie się do wymagań rynkowych, usprawnienie podstawowych procesów biznesowych czy inwestycje i rozwój. (skrócony abstrakt oryginalny)

The following article analyze the Kaizen Costing Method in project cost management. From the very beginning this conception shows its usage in project cost management - so in the project budgeting. Project performance, the same as any organization's performance is oriented on customer satisfaction maximization and high profitability in the short time. Complex market structure and wider client demands, incline companies to develop by investing in projects. In modern organizations the whole system is subordinated to projects. Budget is one of the most important tolls in project managing. Project budget is planned in prospective way, while particular costs are conditions of its realization. From the Board of Management side - project is always some kind of cost for the company. Due to the character of that cost, the company use it for following competitors, adapting to the market demands, business processes improvement or investments and development. (short original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. http://ceo.cxo.pl/artykuly/46051/KAIZEN.kolejny.krok.do.przodu.html
 2. http://mfiles.ae.krakow.pl/pl/index.php/Kaizen
 3. http://www.biznesfirma.pl/a.12902.d.174.KAIZEN_jako_sposob_redukcji_kosztow_w_przedsiebiorstwie.html
 4. Kaplan R.S., Cooper R., 2000: Zarządzanie kosztami i efektywnością: Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 5. Karmańska A. (red.), 2004: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: pojęcia, problemy, zadania: Wyd. Diffin, Warszawa.
 6. Karmańska A. (red.), 2007: Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość przedsiębiorstwa: Wyd. Difiin, Warszawa.
 7. Karmańska A., Bareja K., 2006: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa: Wyd. Diffin, Warszawa.
 8. Masaaki Imai, 2006: Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania: Wyd. MT Biznes we współpracy z KAIZEN Institute Polska, Warszawa.
 9. Masztalerz M., 2006: Budżetowanie w systemie Kaizen Costing: Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 3.
 10. Nowak E., Janczyk-Strzała E., 2006: Strategiczne zarządzanie kosztami: Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 209.
 11. Wasilewski L., 1992: Japońskie techniki zarządzania: Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 12. www.centrumwiedzy.edu.pl
 13. www.gfa.com.pl
 14. www.pitt.edu
 15. www.valuebasedmanagement.net
 16. www.wikipedia.pl
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu