BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Špánik Miroslav (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja)
Title
Wpływ wprowadzenia waluty EURO na wielkość wynagrodzenia w Słowacji
Impacts of Euro Introduction on Labour Price in Slovakia
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (8), 2009, nr 81, s. 89-100, wykr., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Euro, Wynagrodzenia, Kształtowanie wynagrodzeń
Euro, Remuneration, Shaping remuneration
Note
streszcz., summ.
Abstract
W badaniu autor analizował zmianę opinii wybranych firm i ich przedstawicieli w sprawie skutków wprowadzenia euro. Skupia się on na opinii dotyczącej zmian w ocenie pracy i określenia stawki wynagrodzenia w słowackich spółkach oraz w gospodarce kraju po wprowadzeniu waluty euro w roku 2009. Analizy opinii ekspertów są realizowane w pierwszej połowie 2008 r., czyli przed ustanowieniem kursu, a następnie w listopadzie 2008 r. po jego ustanowieniu i jeszcze przed pierwszym realnym wpływem światowego kryzysu gospodarczego. Sednem badań autora jest ocena problemu poprzez subiektywne opinie ekspertów za pomocą metody delfickiej. (abstrakt oryginalny)

In the thesis(research) the authors analyzed a shift of opinions of selected business companies and their representatives on the impact of Euro introduction. They focus on the opinions about the change in the labour assessment and determination of the rate of wages in the Slovak companies and in the economy of the country after the introduction of the Euro currency in 2009. The analysis of opinions the authors realized in the first half of 2008, that is before establishment of conversion rate and then in November 2008 after its establishment and yet before the first real impacts of Global Economic Crisis. During this research the authors rated by means of subjective opinions of the experts by use of the Delphi method. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armstrong M.: Řízení lidských zdrojů., Praha, Grada Publishing, 2002. ISBN 8024704692.
  2. Dědina, Cejthamr V.: Manažment a organizační chováni., Grada Publishing a.s., 2005. ISBN 80-247-1300-4.
  3. Ivanička K.: Prognostika. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2000. ISBN 80-8055-361-0.
  4. Vetráková M., Seková M., Ďurian J.: Ľudské zdroje a ich riadenie. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. ISBN 80-8055-581-8.
  5. http://www.ekonomika.sme.sk/c/3106431/Na-vyplatnej-paske-musi-byt-cenaprace. html, 18. 5. 2008.
  6. http://www.pluska.sk/euro/07/konverzny-kurz-koruny-bol-stanoveny-na- 301260-skk/eur.html, 24.10.2008.
  7. http://www.soi.sk/files/kcinnost/zoznam/komentar_VK_01.10.- 12.10.2008.doc., 20.10.2008.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu