BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombiak Edyta (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Analiza SWOT w procesie motywowania pracowników
SWOT Analysis in the Process of Motivating Employees
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (8), 2009, nr 81, s. 133-141, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Motywowanie pracowników, Przewaga konkurencyjna, Analiza SWOT, Zaangażowanie pracowników
Motivating employees, Competitive advantage, SWOT analysis, Employees' engagement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Efektywne zarządzanie czynnikiem ludzkim, w którym motywowanie odgrywa dużą rolę, stwarza możliwości umiejętnego wykorzystania potencjału pracowników, co przyczynia się do wygospodarowania większych zysków oraz pozytywnie wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Dlatego też skuteczne motywowanie pracowników jest procesem nieodłącznie związanym z budowaniem trwałej przewagi konkurencyjnej. Wykorzystanie tych aspektów motywowania, które stanowią silne strony oraz wzmacnianie słabości procesu motywowania możne sprzyjać poprawie zaangażowania pracowników. Celem artykułu jest identyfikacja głównych atutów i słabości procesu motywowania oraz sformułowanie zasadniczych kierunków zmian mających na celu poprawę skuteczności motywowania w badanych podmiotach.(abstrakt oryginalny)

The effective management of the human factor, in which motivating plays the large part, creates the possibility of skilful usage of the workers' potential, which contributes to economizing the larger profits as well as it influences positively on financial condition of the enterprise. Therefore, effective motivation of workers is a process connected with building firm competitive advantage continuously. The usage of motivating aspects which make up strong sides as well as strengthen the weaknesses of motivation process may favour the improvement of workers` commitment. The aim of article is the identification of main chief assets and weaknesses of motivation process as well as the formulating the major direction of changes having as an aim the improvement of effectiveness of motivating in searched enterprises. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobija D., Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, PFPK, Warszawa 2003.
  2. Gierszewska G., Romanowska R., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
  3. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
  4. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
  5. Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, John Wiley & Sons, New York 1959.
  6. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2003.
  7. Shevelova S., Metody analizy strategicznej w określaniu zdolności konkurencyjnej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008 nr 12(707).
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu