BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Michał (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Testament ustny w świetle regulacji kodeksowej, poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego
A Verbal Testament in Connection with Legal (Code) Regulations, Doctrine Views and Supreme Court's Jurisdiction
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (8), 2009, nr 81, s. 143-153, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Prawo spadkowe, Regulacje prawne, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Oświadczenie woli
Succession law, Legal regulations, Supreme Court jurisdiction, Declaration of will
Note
streszcz., summ.
Abstract
Testament ustny jest jednym z testamentów szczególnych normowanych przez prawo cywilne. Aby testament ustny został sporządzony w sposób ważny, muszą zostać spełnione następujące warunki. Po pierwsze, spadkodawca może sporządzić taki testament jedynie w ściśle określonych, wyjątkowych sytuacjach. Po drugie, oświadczenie woli powinno być złożone w obecności co najmniej trzech świadków. Po trzecie, treść testamentu ustnego powinna być stwierdzona w przewidziany przez prawo sposób. Przywołane w artykule orzeczenia Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny wyjaśniają wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sporządzania ważnych i skutecznych testamentów ustnych. (abstrakt oryginalny)

A verbal testament is one of special testaments regulated by civil law. In order to make a verbal will in a legal way some indispensable conditions must be fulfilled. Firstly, a devisor can make his will only in certain specific and exceptional situations. Secondly, a declaration of will should be declared in the presence of at least three witnesses. Thirdly, the content of a verbal will should be stated in a legally established way. Supreme Court's jurisdictions and doctrine views which are pleaded in the article explain many interpretative doubts connected with making effective verbal testaments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biuletyn "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" (OSNC).
  2. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2005.
  3. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 1997.
  4. Internetowa Baza Informacji Prawniczej "LEX".
  5. Ustawa - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm).
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu