BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
System zarządzania jakością w sektorze gospodarki żywnościowej
The Quality Management System in the Economic Sector Food
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (8), 2009, nr 81, s. 155-163, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Gospodarka żywnościowa, Rynek mięsny, System zarządzania jakością, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Normy ISO 9001
Food economy, Meat market, Quality management systems, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ISO 9001
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie w światowej gospodarce wolnorynkowej kluczową rolę odgrywa jakość produkowanych i dostarczanych klientowi wyrobów. Wymagania systemów zarządzania jakością umożliwiają organizacji planowanie, utrzymanie, doskonalenie systemu zarządzania, ukierunkowane na dostarczenie wyrobów bezpiecznych dla konsumenta. Wdrożony w badanej organizacji system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001 mają istotny wpływ na jakość produkowanych wyrobów oraz cele szczegółowe dotyczące mechanizmów funkcjonowania organizacji. W artykule podjęto próbę analizy funkcjonowania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w przedsiębiorstwie wielozakładowym branży mięsnej. Analiza jest efektem przeprowadzonych badań empirycznych w 2007 roku. (abstrakt oryginalny)

At present in world free-market economy quality plays key part produced and delivered the customer of articles. The requirements of quality management systems make possible with the organization planning, maintenance, and improvement the management system, steered on delivering for consumer safe articles. Initiated at studied organization system of assurance of wholesome safety food HACCP and QMS ISO 9001 has the essential influence on quality of produced articles, and the detailed aims relating the mechanisms of functioning the organization. In the article was undertaken the test of analysis of functioning QMS according ISO 9001 in the enterprise of meat trade. Analysis is effect conducted empirical investigations in 2007 year. (original abstrkt)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Głodkowski O., Malinowski B., Wójcik A., HACCP w handlu detalicznym, Wyd. PARP, Warszawa 2004.
  2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
  3. Krupa T. (red. nauk.), Uwarunkowania i analizy w systemach organizacyjnych przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza PTZP, Warszawa 2008.
  4. Toruński J. (red. nauk.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
  5. Turlejska H., Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu