BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glapiński Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Katolicka nauka społeczna a ekonomia
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010, nr 4, s. 45-64, bibliogr.40 poz.
Keyword
Ekonomia, Katolicka nauka społeczna, Etyka, Globalizacja
Economics, Catholic social teaching, Ethics, Globalization
Note
streszcz.
Abstract
Katolicka nauka społeczna jest terminem przyjętym powszechnie w Polsce i w strefie języka niemieckiego. W krajach romańskich używa się raczej terminu nauczanie społeczne Kościoła. Istotną cecha nurtu myśli społeczno-ekonomicznej jest wywodzenie ogólnych zasad teoretycznych i doktrynalnych. Dla katolickiej ekonomii, zagadnienia wzajemnych związków między etyka a ekonomią było zawsze jednym z podstawowych analizowanych problemów teoretycznych. Trudności związane z kolejnymi próbami pozytywnego rozwiązania tego metodologicznego problemu na gruncie katolickiej myśli społecznej, z poszukiwaniem rozwiązania, które mogłoby liczyć na powszechną akceptację teoretyków katolickich.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antoine.K., Kurs ekonomii społecznej, t. I, Warszawa 1908.
 2. Aron R., Lebert J.L., Perroux F., Sauvy A., Ekonomia wobec potrzeb ludzkich, Paris 1961.
 3. Bełch K., Katolicka Nauka Społeczna, Kielce 2007.
 4. Benadykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Warszawa 2009.
 5. Caro L.,Zasady nauki ekonomi społecznej, Lwów 1926.
 6. Caro L., Solidaryzm, Lwów 1931.
 7. Gazda Z., Szkice z dziejów myśli ekonomicznej, Kielce 2002.
 8. Gilson E., Tomizm. Wprowadzenie do filozofii Św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1960.
 9. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha A.Schumpetera, Warszawa 2004.
 10. Jan Paweł II, Orędzie do biskupów w Puebla, 28 stycznia 1979, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz.2, Rzym-Lublin 1987.
 11. Jan Paweł II, Laborem exercens w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2002.
 12. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2002.
 13. Jan Paweł II, Centesimus annus w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2002.
 14. Jan Paweł II, Veritatis splendor w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2002.
 15. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
 16. Jan XXIII, Mater et magistra w: Nauczanie społeczne Kościoła. Dokumenty, Warszawa 1984.
 17. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, w: Nauczanie społeczne Kościoła. Dokumenty, Warszawa 1984.
 18. Lebert J.L., Ekonomia człowieka, polityka i cywilizacja, w: Ekonomia wobec potrzeb ludzkich, Paris 1961.
 19. Majka J., Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993.
 20. Majka J., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988.
 21. Majka J., Priorytet pracy, W: Jan Paweł II, Laborem exercens. Powołany do pracy. Komentarz, red.J.Krucina, Wrocław 1983.
 22. Nieduszyński M., Kapitalizm, socjalizm i trzecia droga, Warszawa 1986.
 23. Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompedium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.
 24. Paweł VI, Populorum progressio (O popieraniu rozwoju ludów), w: Dokumenty nauki społęcznej Kościoła, cz.1, Rzym-Lublin 1987
 25. Paweł VI, Przemówienie z 22,09,1976 r., w: "Chrześcijanin w świecie", 1977, nr 51.
 26. Perroux F., Metody ekonomii uogólnionej i ekonomii człowieka w: Aron R.,Lobert J.L,Perroux F., Sauavy A., Ekonomia wobec potrzeb ludzkich, Paris 1961.
 27. Pius XI, Quadragesimo anno, w: Nauczanie społeczne Kościoła. Dokumenty, Warszawa 1984.
 28. Piwowarczyk J., Katolicka etyka społeczna, t.II, cz.III, Życie gospodarcze, Londyn 1963.
 29. Pius XII, Il santo natale a la umanita dolorente. Krucjata społeczna. Orędzie na Boże Narodzenie 1942, w: Nauczanie społeczne Kościoła. Dokumenty, Warszawa 1984.
 30. Pyszka S., Krótko o społecznej nauce Kościoła, Kraków 1995.
 31. Radejowska A., Nauka społeczna Kościoła, Warszawa 1995.
 32. Ratzinger J., Służyć prawdzie, Poznań 1983.
 33. Szymański A., Ekonomika i etyka, Lublin 1936.
 34. Piwowarczyk J., Katolicka etyka społeczna, t.II, Londyn 1963.
 35. Strzeszewski C., Integralny rozwój gospodarczy, Warszawa 1976.
 36. Strzeszewski C., Praca ludzka, Lublin 1978.
 37. Strzeszewski C., Ewolucja katolicka nauki społecznej, Warszawa 1978.
 38. Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Lublin 2003.
 39. Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1982.
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu