BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanek Zbigniew
Title
Czynnik instytucjonalny w różnych nurtach teorii ekonomii.Część II
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010, nr 4, s. 65-109, bibliogr. 94 poz.
Keyword
Analiza ekonomiczna, Teoria interesu publicznego, Teoria pogoni za rentą, Teoria grup, Teoria podejmowania decyzji, Teoria wyboru, Makroekonomia, Teoria ekonomii, Instytucjonalizm
Economic analysis, Public interest theory, Rent-seeking theory, Groups theory, Decision making theory, Choice theory, Macroeconomics, Economic theory, Institutionalism
Note
streszcz.
Abstract
W ostatnim okresie następuje przyspieszenie rozwoju różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, w coraz większym też stopniu czynniki instytucjonalne są uwzględniane - choć nadal w sposób dalece niewystarczający - w ekonomii głównego nurtu. Przyspieszenie to w dużym stopniu wiąże się ze zjawiskami kryzysowymi we współczesnej gospodarce światowej. Powstają pytania o potrzebie nowego paradygmatu w teorii ekonomii; kwestionowane są zwłaszcza założenia metodologiczne ekonomii neoklasycznej, mającej decydujący wpływ na ekonomię głównego nurtu. W ramach ekonomii instytucjonalnej trwa proces swoistej "syntezy w ramach ekonomii instytucjonalnej". Prezentowany tekst ma charakter historyczny, powstał w latach 2004-2005, czyli poprzedzających kryzys finansowy i gospodarczy, nie zawarto w nim zatem problemów teoretycznych i praktycznych z tym związanych. Kwestia ta może stanowić trzecia część cyklu prezentowanych artykułów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analiz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
 2. Aglietta M., A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience, NLB, London 1979.
 3. Alesina A., Politics and Business Cycles in Industrial Democracies, "Economic Policy", April, 1989.
 4. Alesina A., Dani D., Distributive Politics and Economic Growth, "Quartely Journal of Economics", 1994, nr 109.
 5. Alesina A., Roubini N., Cohen G.H., Political Cycles and the Macroeconomy: Theory and Evidence, MIT Press, Cambridge, MA, 1997.
 6. A New Principle of Just Taxation, w: Classics in the Theory of Public Finance, red. R.A. Musgrave, A.T. Peacock, Macmillan, London 1958.
 7. Aoki M., Toward a Comparative Institutional Analysis, The MIT Press, Cambridge Mass. 2001.
 8. Arrow K., Social Choice and Individual Values, J. Wiley&Sons, New York, 1963, 2nd ed.
 9. Balcerowicz L., Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, SGH, Warszawa 1989.
 10. Barr N., Economic Theory and the Welfare State, "Journal of Economic Literature", 1992, vol. 30.
 11. Barro R., Inequality, Growth, and Investment, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1999.
 12. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
 13. Bartkowiak R., Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii. Wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju, "Monografie i Opracowania", SGH, nr 534, Warszawa 2005.
 14. Bojarski W.W., Makroekonomiczna efektywność przedsięwzięć gospodarczych, "Ekonomista" 2003, nr 5.
 15. Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986.
 16. Buchanan J.M., Tullock G., The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press, Ann Arbor 1962.
 17. Buchanan J.M., The Domain of Constitutional Political Economy, "Constitutional Political Economy", No. 1, 1990.
 18. Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji: systemy fiskalne a decyzje indywidualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 19. Buchanan J.M., Tullock G., The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1997.
 20. Cawson A.: Wprowadzenie. Wielkość korporatywizmów: o konieczności mediatyzacji interesów na szczeblu pośrednim", w: Władza i społeczeństwo - antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 1995.
 21. Dasgupta P., Economic Progress and the Idea of Social Capital, w: Social Capital: A Multifaceted Perspective, red. P. Dasgupta, I. Serageldin, World Bank, Washington, D.C.1999.
 22. Domańska E., Wokół interwencji państwa w gospodarkę, PWN, Warszawa 1992.
 23. Downs A., An Economic Theory of Democracy, Harper and Row, New York 1957.
 24. Downs A., Nonmarket Decision Making: A Theory of Bureaucracy, "American Economic Review" 1965, No. 55-2.
 25. Dowse R., Hughes J., Pluralistyczny model polityki, w: Władza i polityka: wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej, red. M. Ankwicz, Wydaw. "In Plus", Warszawa 1988.
 26. Ekelund R, Tollison R., Mercantilism as a rent seeking society, Economic Regulation In Historical Perspective, Texas A&M University Press, 1981.
 27. Fiedor B., Normatywne a ekonomiczne ujęcie regulacji publicznej w gospodarce rynkowej z uwagami dotyczącymi sektora elektroenergetycznego, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, red. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 28. Filipowicz L., Opawski K., Teoria wyboru publicznego: wybrane koncepcje badawcze, "Ekonomista" 1992, nr 3.
 29. Gardawski J., Współczesny neokorporatyzm w ujęciu socjologii ekonomicznej, w: Szkice ze współczesnej ekonomii, red. W. Pacho, SGH, Warszawa 2005.
 30. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, "Monografie i Opracowania", SGH, nr 518, Warszawa 2003.
 31. Grieff A., Laitin D.D., A Theory of Endogenous Institutional Change, "American Political Science Review", October 2004, vol. 98, nr 4.
 32. Gunning J.P., Zrozumieć demokrację. Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2001.
 33. Hayek F.A., The Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy, vol. I: Rules and Order, Routledge and Keagan Paul, London and Henley 1973.
 34. Heilbroner R.L., Wielcy ekonomiści: czasy, życie, idee, PWE, Warszawa 1993.
 35. Hibbs D.A., Partisan Theory after Fifteen Years, "European Journal of Political Economy", 1992, t. 8.
 36. Hodgson G.M., Evolution and Institutions. On Evolutionary Economics and the Evolution of Economics, Elgar, Cheltenham 1999.
 37. Hodgson G.M., What is the Essence of Institutional Economics, "Journal of Economic Issues", 2000, vol. 34, nr 2.
 38. Hodgson G:M., The Evolution of Institutional Economics: Agency, Structure and Darwinism in American Institutionalism, Routledge, New York 2004.
 39. Jagiełło D., Polska administracja publiczna w świetle teorii Niskanena, "Polityka Gospodarcza", nr 5-6, SGH, 2001-2002.
 40. Kamiński A.Z., Biurokracja w Polsce, "Rzeczpospolita", 1999, nr 68.
 41. Kamiński W., Współczesna teoria dobrobytu, PWE, Warszawa 1980.
 42. Kołodko G.W., Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, TNOiK, Toruń,2001.
 43. Kosior A., Podstawowe idee prezentowane przez G.M. Hodgsona w książce pt. "Ewolucja ekonomicznego instytucjonalizmu: agencja, struktura i darwinizm w amerykańskim instytucjonalizmie", Warszawa, SGH, materiał niepublikowany 2006.
 44. Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 45. Krueger A., The Political of Rent - Seeking Society, "American Economic Review", 1974, vol. LXIV.
 46. Kwaśnicki W., Ekonomia ewolucyjna - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej, w: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, red. A. Wojtyna, Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, styczeń 2001.
 47. Landes W., Posner R.A., The Independent Judiciary in an Interest-Group Perspective, "Journal of Law and Economics", 1975, no. 18(3).
 48. Lissowska M., Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce, SGH, Warszawa 2004.
 49. Lissowski G., Problemy i metody teorii wyboru społecznego, w: Elementy teorii wyboru społecznego, wybór tekstów G. Lissowski, Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2001.
 50. Madej Z., Mały budżet versus duży budżet, "Ekonomista" 1998, nr 5/6.
 51. Marks K., Kapitał: krytyka ekonomii politycznej. Proces wytwarzania kapitału, KiW, Warszawa 1951.
 52. Meier G., The Old Generation of Development Economists and The New, w: Frontiers of development Economics. The Future in Perspective, red. G. Meier, J. Stiglitz, World Bank - Oxford University Press, Oxford-New York 2001.
 53. Metelska-Szaniawska K., Ekonomiczna teoria władzy ustawodawczej i sądowniczej, w: Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2005.
 54. Michalak T., Ekonomiczna teoria demokracji Anthonyego Downsa, w: Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2005.
 55. Mickiewicz T., Cykliczność i twierdzenie Arrowa, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 1.
 56. Mitchell W.C.,Munger M.C., Economic Models of Interest Groups, "American Journal of Political Science", 1991, vol. 35, nr 2.
 57. Mueller D., Constitutional Public Choice, w: Perspectives on Public Choice: A Handbook, red. D. Mueller, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 58. Mueller D., Public Choice III, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 59. Myrdal G., Przeciw nędzy na świecie, PWE, Warszawa 1975.
 60. Nelson R.R.,Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge MA, 1982.
 61. Nelson R.R., Sampat B.N., Making Sense of Institutions as a Factor Shaping Economic Performance, "Journal of Economic Behaviour and Organisation", 2001, January, vol. 44.
 62. Niskanen W.A., Bureaucrats and Politicians, "Journal of Law and Economics", 1975,. t. 38.
 63. Niskanen W.A., Bureaucracy and Representative Goverment, Aldine-Atherton, 1996.
 64. North D., Institutional Change: A Framework of Analysis, w: Institutional Change. Theory and Empirical Findings, red. S.E. Sjostrand, M.E. Sharp, Armonk, New York, London 1993.
 65. North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 66. Olson M., The Logic of Collective Action. Public Goods and The Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1971.
 67. Olson M., The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities, New Haven, Yale University Press, 1982.
 68. Olson M. Jr, Distinguished Lecture on Economics in Goverment: Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations Are Rich, And Others Poor, "Journal of Economic Perspectives", 1996, Spring.
 69. Pejovich S., The Economics of Property Rights: Towards a Theory of Comparative Systems; Boston, Dordrecht, Kluver Academic Publishers, 1990.
 70. Piasecki R., Ewolucja ekonomii rozwoju a globalizacja, "Ekonomista", 2003 nr 2.
 71. Posner R.A., Theories of Economic Regulation, "Bell Journal of Economics and Management Science", 1974, t. 2.
 72. Public Choice Theory, vol. I, red. Rowley C.K., An Edward Elgar Reference Collection, Aldershot 1993.
 73. Putnam R., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster, New York 2000.
 74. Ratajczak M., Instytucjonalizm - wzbogacenie czy alternatywa ekonomii głównego nurtu, w: Ład instytucjonalny wgospodarce, red. Polaszkiewicz B., Boehlke J., Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 75. Rączka J., Dlaczego państwo reguluje rynki - pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, "Ekonomista", 2002, nr 3.
 76. Romer P.M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", 1990, October.
 77. Rutherford M., Institutions in Economics: the Old and the New Institutionalism, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
 78. Sabatier P.A., Przynależność do grup interesów a ich organizacja: przegląd teorii, w: Władza i społeczeństwo: antologia tekstów z socjologii polityki, opr. J. Szczupaczyński, Wyd. Naukowe "Scholar" Warszawa 1995.
 79. Scully G.W., Constitutional Environments and Economic Growth, Princeton UP, 1992.
 80. Snowdon B., Vane H.R., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
 81. Staniek Z., Czynnik instytucjonalny w różnych nurtach teorii ekonomii, "Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej", SGH, nr 2-3, Warszawa 2006.
 82. Staniszkis J., Dylematy lat 80. w Polsce, referat na konferencję Perspektywy przełomu, Teresin, maj 1988.
 83. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.
 84. Stigler G., The Theory of Economic Regulation, "Bell Journal of Economics and Management Science" 1971, no 2.
 85. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 86. Szamrej Z., Ekonomia ewolucyjna a przekształcenia gospodarek, badania własne Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa 2001.
 87. Sztaba S., Aktywne poszukiwanie renty. Teoria. Przykłady historyczne. Przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, "Monografie i Opracowania", SGH, nr 501, Warszawa 2002.
 88. Tłaczała P., Podstawy ekonomicznej teorii biurokracji, w: Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2005.
 89. Todaro M., Smith S., Economic Development, Addison Wesley, Boston 2002.
 90. Tversky A.,Kahneman D., Rational Choice and the Framing of Decisions, w: Rational Choice. The Contrast Between Economics and Psychology, red. R.M. Hogarth, M.W. Reder, Chicago University of Chicago Press, Chicago 1987.
 91. Viscusi W, Vernon J., Harrington J., Economics of Regulation and Antitrust, MIT Press, Cambridge MA 1997.
 92. Wilkin J., Teoria wyboru publicznego - homo oeconomicus w sferze polityki, w: Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2005.
 93. Wojtyna A., Rola państwa we współczesnej ekonomii, "Ekonomista" 1992, nr 3.
 94. Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista" 2003, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu