BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosztowniak Aneta (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Sytuacja na rynkach finansowych krajów funkcjonujących w różnych systemach gospodarczych - w trakcie i po kryzysie finansowym
Situation on Financial Markets of Countries Functioning in the Various Economic Systems - in Times And After The Financial Crisis
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 31-41, rys., tab.
Keyword
Rynki finansowe, Kryzys finansowy, System gospodarczy, Banki centralne, Przepływy kapitałowe
Financial markets, Financial crisis, Economic system, Central banks, Capital flows
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny
United States of America (USA), Brazil, Russia, India, China
Abstract
Artykuł podejmuje próbę przedstawienia sytuacji na rynkach finansowych krajów funkcjonujących w różnych systemach gospodarczych, takich jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska (w tym strefa euro) oraz kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie oraz Chiny) w latach 1999-2010. Artykuł składa się z wprowadzenia, trzech rozdziałów oraz podsumowania. Pierwszy rozdział prezentuje główne reakcje rynku finansowego na kryzys finansowy. Następny zajmuje się działaniami banków centralnych na rynku pieniężnym. Ostatni rozdział prezentuje zmiany w przepływach kapitałowych - jako sprawdzian zaufania do rynku. Podsumowanie zawiera główne wnioski oraz odpowiedzi na trzy postawione pytania, takie jak: jak rynki kapitałowe zaadaptowały się do kryzysu? na ile wolne rynki są w stanie samodzielnie ustabilizować sytuację makroekonomiczną? oraz na ile potrzebna jest interwencja państwa na rynku finansowym? (abstrakt oryginalny)

The paper presents situation on financial markets of countries functioning in the various economic systems as United States, European Union (euro area) and BRIC countries (Brazil, Russia, India and China) during the period of 1999-2010. The paper consists of introduction, three chapters and summary. The first chapters presents the main reactions of financial markets on financial crisis. Second one deals with central banks operations on the monetary markets. Last chapter presents changes in capital flows as the test of markets trust. Summary contains the main conclusions and answer to three precise questions: how markets adapt to crisis? how independent markets are able to stabilize macroeconomic situation? to what extent is intervention of the state necessary to stabilize financial markets? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernanke B.S., Federal Reserve Policies in the Financial Crisis, Speech at the Greater Austin Chamber of Commerce, Austin, Texas, December l, 2008
 2. Bielecki T., UE i MFW mogą wyłożyć do 720 mld euro na ratunek strefy euro, "Gazeta", 2010.05.10, http://gospodarka.gazeta.p1/gospodarka/l, 33181,7861725,UE_i_MFW_moga_wylozyc_do_720_mld_euro_na_ra-tunek_strefy.html (2010.05.10).
 3. Board of Governors of the Federal Reserve System, www.federalreserve.gov
 4. Board of Governors of the Federal Reserve System. Monetary Policy Report to the Congress, July 15, 2008, s. 26-27
 5. Euroland stworzy antykryzysowy mechanizm, PAP, "Puls Biznesu", 08.05.2010, http://www.pb.p1/2/a/2010/05/08/Euroland_stworzy_antykryzysowy_mechanizm (10.05.2010).
 6. Global Development Finance 2009, The World Bank 2009, Appendix, Regional Outlooks, s. 114
 7. Gostomski E., Życie na krawędzi, czyli rynek hipoteczny w USA, "Gazeta Bankowa", 2008.01.11, http://www.bankier.pl/wiadomosci/ print.html?article_id=1693616 (2010.05.05)
 8. Kosztowniak A., Kapitał zagraniczny jako determinanta rozwoju gospodarczego w różnych systemach gospodarczych - przypadek Chin, referat przygotowany na konferencje Uniwersytetu Łódzkiego, Wzrost gospodarczy, rynek pracy i polityka makroekonomiczna, 17-18 czerwca 2010.
 9. Kosztowniak A., Stabilizacja i nadzór międzynarodowego systemu finansowego a kryzysu finansowe. Rynki finansowe w warunkach kryzysu. M. Kalinowski (red.), CeDeWu, Warszawa 2009, s. 47-60
 10. Kosztowniak A.,Bednarczyk J.L., Rynek pieniężny a transmisja impulsów polityki monetarnej. Refleksje po kryzysie finansowym 2007 r., referat przygotowany na seminarium naukowe "Nowe zjawiska na rynku finansowym", KUL, Katedra Instytucji i Rynków Finansowych, Kazimierz Dolny, 28-29 października 2009r.
 11. Lutkowski K., Główne aktualne zagrożenia dla stabilności światowego systemu finansowego, [w:] Polityka gospodarcza a rozwój kraju, U. Płowieć (red. nauk.), VIII Kongres Ekonomistów Polski, PTE, Warszawa 2008, s. 76-79.
 12. The Way Forward with Monetary, Fiscal and Macroprudential Policies. Speech by Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Executive Board of the ECB at the Conference "Europe after the Crisis: Resuming the Long-Term Perspective" organised by the Confederation of Swedish Enterprise and the Centre for Global Studies Stockholm, 11 December 2009, http://www.ebc.int (2010.01.10).
 13. World Economic Outlook. Globalization and Inequality. Part III - "Managing Large Capital Inflows" October 2007
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu