BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Instytucje sektora finansowego w warunkach spowolnienia gospodarczego - aspekty efektywnościowe
The Institutions of the Financial Sector in the Economic Downturn - the Efficiency Aspects of
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 61-73, tab.
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Sektor finansowy, Instytucje finansowe, Efektywność, Sytuacja gospodarcza
Open Pension Funds (OPF), Financial sector, Financial institutions, Effectiveness, Economic situation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównymi instytucjami finansowymi są banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne oraz fundusze emerytalne. Wymienione podmioty określane są często mianem instytucji zaufania publicznego. Z tego względu ich działalność podlega nadzorowi ze strony państwa i uzasadnia potrzebę analiz oceniających ich stabilność finansową. Analizę taką, z wyeksponowaniem aspektów efektywnościowych, przedstawiono w niniejszym opracowaniu. Analiza obejmuje lata 2007 - 2009, a więc okres pogorszenia koniunktury w polskiej gospodarce, wywołanego światowym kryzysem ekonomicznym. Uzyskano w ten sposób odpowiedź na pytanie, jakie były konsekwencje spowolnienia gospodarczego dla instytucji sektora finansowego. (abstrakt oryginalny)

Banks, insurance companies, investment funds and open pension funds, are main part of financial system. They are called public thrust institutions. Financial situation this institutions describing conditions in national economy. Very important are continues financial analyses his efficiency. In paper were analyzed efficiency of financial institutions with slowing of GDP growth in Poland, which was cause by world financial crisis. Conclusions from the analysis are encouraging Banks and insurance companies were able to generate positive financial results, covering both the costs of the risks associated with business. The effects of the economic downturn affected the institutions strongly associated with the capital market; investment funds and open pension funds. Fills us with optimism that the company managing investment funds and open pension funds have seen a true deterioration in profitability, however, maintained a positive net income. Economic stabilization and positive symptoms in global financial markets, observed since the beginning of 2009 suggest that after a temporary collapse of the effectiveness of functioning institutions will be improved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, (red. M. Jerzemowska), PWE, Warszawa 2006.
  2. Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005, s. 69-71.
  3. Kisielewska M., Kozuń-Cieślak G., Pojęcie i pomiar efektywności - studia literaturowe, [w:] W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 2007, nr 1159, s. 295-297.
  4. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007 s. 263-271.
  5. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B. Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2000, s. 231-234.
  6. Nowa encyklopedia powszechna PWN, T.2, PWN, Warszawa 1997, s. 192.
  7. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
  8. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, s. 20-21.
  9. Sektor bankowy. Podstawowe dane 12/2009, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
  10. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Wskaźniki finansowe. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu