BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gradzewicz Michał (Narodowy Bank Polski), Growiec Jakub (Narodowy Bank Polski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Hagemejer Jan (Narodowy Bank Polski; Uniwersytet Warszawski), Popowski Piotr (Narodowy Bank Polski)
Title
Cykl koniunkturalny w Polsce - wnioski z analizy spektralnej
The Business Cycle in Poland - Conclusions from Spectral Analysis
Source
Bank i Kredyt, 2010, nr 5, s. 41-76, wykr., tab., zał., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Cykl koniunkturalny, Analiza widmowa, Analiza szeregów czasowych, Produkt krajowy brutto (PKB)
Business cycles, Spectral analysis, Time-series analysis, Gross domestic product (GDP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono najważniejsze "stylizowane fakty" dotyczące przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce w latach 1996-2009. Fakty te sformułowano na podstawie kwartalnych danych dotyczących realnej gospodarki Polski, poddanych odsezonowaniu oraz filtracji za pomocą filtru spektralnego Christiano-Fitzgeralda w celu wyodrębnienia składowych cyklu koniunkturalnego o okresie wahań 2-10 lat. Dla tak skonstruowanych szeregów zidentyfikowano minima i maksima oraz relatywne amplitudy poszczególnych cykli. Wyznaczono także dominujące częstotliwości wahań oraz omówiono współzależności omawianych zmiennych makroekonomicznych (korelacje dynamiczne, przesunięcie fazowe, wzmocnienie). Opracowanie kończą dwie aplikacje szczegółowe: zastosowanie składowych cyklicznych realnych zmiennych makroekonomicznych w "zegarach" cyklu koniunkturalnego, ułatwiających jego bieżące monitorowanie, a także ćwiczenie służące porównaniu przebiegu bieżącego okresu spowolnienia gospodarczego, którego początek datujemy na I kwartał 2008 r., z poprzednim takim okresem, który rozpoczął się w I kwartale 2000 r. (abstrakt oryginalny)

The article presents the most important "stylized facts" of the business cycle in Poland in 1996-2009. These facts have been formulated on the basis of quarterly data from the real Polish economy, seasonally adjusted and filtered with the Christiano-Fitzgerald spectral filter in order to identify the cyclical component, fluctuating within the wavelength range of 2-10 years. For such series, minima, maxima, relative cycle amplitudes, as well as dominant frequencies have been identified. Mutual relationships among the variables have also been discussed (dynamic correlations, phase shift, gain). The article contains also two specific applications: the use of cyclical components of real macroeconomic variables in business cycle "clocks", facilitating real-time monitoring of the cycle; and an exercise comparing the characteristics of the current period of economic slowdown, whose beginning is dated at 2008Q1, against the previous downturn which began in 2000Q1. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2008), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy Euro w kontekście struktury tych gospodarek, w: Narodowy Bank Polski, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa.
 2. Baxter M., King R.G. (1999), Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters For Economic Time Series, Review of Economics and Statistics, 81 (4), 575-593.
 3. Benhabib J., Wen Y. (2004), Indeterminacy, Aggregate Demand, and the Real Business Cycle, Journal of Monetary Economics, 51 (3), 503-530.
 4. Bukowski M., red. (2008), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 5. Burns A.F., Mitchell W.C. (1946), Measuring Business Cycles, National Bureau of Economic Research, New York.
 6. Carmignani F. (2005), The Characteristics of Business Cycles in Selected European Emerging Market Economies, United Nations Economic Commission for Europe, Discussion Paper, 2005.7.
 7. Christiano L.J., Eichenbaum M., Evans C.L. (2005), Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy, Journal of Political Economy, 113 (1), 1-45.
 8. Christiano L.J., Fitzgerald T.J. (2003), The Band Pass Filter, International Economic Review, 44 (2), 435-465.
 9. Comin D., Gertler M. (2006), Medium-Term Business Cycles, American Economic Review, 96(3), 523-551.
 10. Fic T. (2009), Cykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa, Ekonomista, 1, 49-66.
 11. Gradzewicz M., Makarski K. (2009), The Macroeconomic Effects of Losing Autonomous Monetary Policy after the Euro Adoption in Poland, NBP Working Paper, 58, NBP, Warszawa.
 12. Granger C.W. (1966), The Typical Spectral Shape of an Economic Variable, Econometrica, 34, 150-161.
 13. Growiec J. (2009), Relacja płac do wydajności pracy w Polsce: ujęcie sektorowe, Bank i Kredyt, 40 (5), 61-88.
 14. Hamilton J.D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.
 15. Harding D., Pagan A. (2008), Business Cycle Measurement, w: S.N. Durlauf, L.E. Blume (red.), The New Palgrave Dictionary of Economics, Palgrave Macmillan, New York.
 16. Hodrick R.J., Prescott E.C. (1997), Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, Journal of Money, Credit and Banking, 29 (1), 1-16.
 17. King R.G., Rebelo S.T. (1999), Resuscitating Real Business Cycles, w: J.B. Taylor, M. Woodford (red.), Handbook of Macroeconomics, Elsevier, Amsterdam.
 18. Kydland F.E., Prescott E.C. (1982), Time to Build and Aggregate Fluctuations, Econometrica, 50 (6), 1345-1370.
 19. Lamo A., Perez J.J., Schuknecht L. (2007), The Cyclicality of Consumption, Wages and Employment of the Public Sector In the Euro Area, ECB Working Paper, 575.
 20. Narożny M. (2007), The Business Cycle in Poland: Where Do We Stand?, ECFIN Country Focus, 4 (9), 1-6.
 21. Nelson C.R. (2008), Trend/Cycle Decomposition, w: S.N. Durlauf, L.E. Blume (red.) The New Palgrave Dictionary of Economics, Palgrave Macmillan.
 22. Skrzypczyński P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, w: Narodowy Bank Polski, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa.
 23. Skrzypczyński P. (2009), Metody spektralne analizy szeregów czasowych w badaniach cyklu koniunkturalnego, praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym dr. hab. Tomasza Kuszewskiego, prof. nadzw. SGH, obroniona 26.01.2010.
 24. Smets F., Wouters R. (2003), An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area, Journal of the European Economic Association, 1 (5), 1123-1175.
 25. Stock J.H., Watson M.W. (1999), Business Cycle Fluctuations in US Macroeconomic Time Series, w: J.B. Taylor, M. Woodford (red.), Handbook of Macroeconomics, Elsevier, Amsterdam.
 26. Wośko Z. (2009), Czy filtry liniowe są przydatnym narzędziem badania koniunktury? Analiza spektralna na przykładzie ankietowych wskaźników koniunktury, w: R. Żelazny, J. Czech- -Rogosz, J. Pietrucha (red.), Koniunktura gospodarcza od bańki internetowej do kryzysu subprime, C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu