BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Title
Ryzyko wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego
The Risk of Mutual Settlements between European Union Companies in Economic Crisis
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 127-139, rys.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Terminowość zapłaty, System rozliczeń, Ocena ryzyka
Economic crisis, Prompt payment, Clearing system, Risk assessment
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł koncentruje się na problematyce oceny ryzyka wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób wydarzenia na rynkach finansowych wpłynęły na ryzyko wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw na rynkach lokalnych/krajowych Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz kwerendy literatury zweryfikowano pozytywnie następującą tezę: ryzyko wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw rośnie w okresie kryzysu gospodarczego. Spowodowane jest to zwiększeniem zakresu kredytowania kontrahentów oraz zwiększeniem prawdopodobieństwa braku spłaty kredytu handlowego. (abstrakt oryginalny)

The paper concentrates on the problems of payment terms between companies which are arise from trade credit and the evaluation of payment risk. The author tries to answer the question: How the payment risk has change through the economic crisis? She points out that the late payments causes paying congestions, which influence on the problems with liquidity. The paper consist of four parts. In the first one the author presents the B2B payment terms in Europe. Next, she characterizes the payment risk in European countries. In the third part, the legal solutions which counteract late payments in European Union are characterized. The last part includes conclusions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Council Directive 2000/35/EC of the European Parliament and of the Council of 29 lone 2000 on combating late payment in commercial transactions, "Official Journal of The European Communities" L 200 of 8 August 2000 (Dz. Urz. 2000, L 200, s.35)
 2. Economic growth masks poor payment, European Payment Index - Spring 2007 www.europeanpayment.com 10 stycznia 2008 r. European Payment Index - Spring 2005,All-Time High Number of Insolvencies - Lower Payment Risk, Intrum Justitia, 20.10.2007 r.
 3. Fandrejewska A., Zatory płatnicze narastają, "Rzeczpospolita" 2010, nr 177.
 4. Kosiarski M., Firmom trudno uniknąć zatorów płatniczych, "Rzeczpospolita" 2010, nr 170.
 5. Fandrejewska A., Kredyt kupiecki gubi mikrofirmy, "Rzeczpospolita" 2010, nr 60.
 6. Słojewska A., Dyscyplinowanie dłużników, "Rzeczpospolita" 2010, nr 100.
 7. Więcław E., Bat n dłużników wciąż niestraszny, "Rzeczpospolita" 2010, nr 46.
 8. Wrocławiu, Łódź-Wrocław 2006, s. 458-463.
 9. Zawadzka D, Motywy wyboru kredytu kupieckiego przez mikro przedsiębiorstwa, Harmonizacji rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, [w:] A. Boguś, M. Wypych (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 488-496.
 10. Zawadzka D., Ardan R., Ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo skorzystania przez de przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie kupieckimy [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria taktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 945-953.
 11. Zawadzka D., Efektywność kredytowania kontrahentów w transakcjach handlowych, [w:] Efektywność źródłem Bogactwa narodów, red. naukowa: T. Dudycz, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Zawadzka D., Przesłanki kredytowania kontrahentem w obrocie gospodarczym, [w:] T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1183, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s.705-713.
 12. Zawadzka D., Ryzyko płatnicze w rozliczeniach wzajemnych małych przedsiębiorstw - w świetle wyników badań empirycznych, [w:] B. Kołosowska (red.), Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 375-384.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu