BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czernowałow Aleksander (Uniwersytet Brzeski im. A.S. Puszkina, Białoruś)
Title
Nowe twierdzenie o efektywności instytucjonalnej jako rozwinięcie teorematu R. Coase'a
New Statement about the Institutional Effectiveness as Developing the R. Coase Theorem
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (11), 2010, nr 84, s. 33-45, przypisy
Keyword
Teoria ekonomii, Neoinstytucjonalizm, Analiza ekonomiczna
Economic theory, New institutionalism, Economic analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Lista podstawowych problemów metodologicznych, które muszą rozwiązywać uczeni ekonomiści w każdym kraju w przypadku kształtowania się, odpowiadającego konkretnej historycznej epoce, systemu instytucjonalnego, powinna zawierać pozycję związaną z wyjaśnieniem istoty pojęcia efektywności, a w przypadku instytucjonalnej metodologii - efektywności instytucjonalnej. W celu rozwiązania problemu została wykorzystana metodologia analizy ekonomicznej, opierająca się na kategoriach i pojęciach, zawartych w pracach znanych neoinstytucjonalistów: R. Coase'a, D. Northa i przedstawicieli nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI) - O. Wiliamsona, R. Nelsona i S. Wintera, H. Demsetz'a, polskich autorów: W. Stankiewicza. R. Rudolfa, E. Stelmacha, Z. Stachowiaka oraz rosyjskich autorów - A. Szastitko, A. Olejnika, A. Niestierienko, P. Sołoduchy, B. Salichowa, białoruskich instytucjonalistów - W. Kluni, P. Lemieszenko, jak również moje własne opracowania. (abstrakt oryginalny)

List of essential methodological problems which taught economists must untie in every country in case of developing, corresponding to the specific historical age, of institutional system, should contain the position associated with explaining the being of the notion to the effectiveness, and in case of institutional methodology - of institutional effectiveness. With a view to solving a problem a used methodology of the economic analysis, being based on categories and notions, included in works been good stayed neoinstytucjonalistów R.Coase' and, of D. Northa, and representatives of the institutional new economy (NEI) - O. Wiliamsona, R. Nelsona and S. Wintera, H. Demsetz' and, of Polish authors. Of W. Stankiewicz. Of R. Rudolfa, E. Stelmacha, Z. Stachowiaka and Russian authors - A. Szastitko, A. Olejnika, A. Niestierienko, P. Sołoduchy, B. Salichowa, Byelorussian instytucjonalistów - W. Kluni, P. Lemieszenko, as well as my own studies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Coase R., Wykład noblowski "Struktura instytucjonalna przedsiębiorstwa" 19991, [w:] "Natura firmy" pod red. O. Wiliamsona i S. Wintera - M.: "DIEŁO" 2001 r., s. 347.
 2. Coase R., Firma, rynek i prawo, Dieło, Mocквa 1993, s. 16.
 3. Stankiewicz W., Teoria projektowania mechanizmów społecznych, Brześć, Alternatywa, 2008, s. 8.
 4. Reder U., Szkoła chicagowska, [w:] Teoria ekonomiczna, s. 58.
 5. Успенский В.Ю., Теорема Геделя о неполноте, Наука, Mocквa 1982, с. 9.
 6. Rapaczynski A. , The Role of the State and the Market in Establishing Property Rights - Journal of Economic Perspectives, 1996, vol. 10, No 1, p. 89.
 7. Андрефф B., Постсоветская приватизация в свете теоремы Коуза (трансакционные издержки и управленческие затраты), с. 124.
 8. Олейник A., Введение к статье В. Андреффа, с. 121.
 9. Andreff W., La mutation des economies postsocialistes. Une analyse economique alternative. Paris, l'Harmattan, 2003, p. 10.
 10. Маевский B., О взаимоотношении эволюционной теории и ортодоксии (концептуальный анализ), с. 4.
 11. Rudolf S., Wpływ nowej ekonomiki instytucjonalnej na rozwój nauk o zarządzaniu (materiał powielony), s. 1.
 12. Ерзнкян Б., Почему эволюционная теория экономического развития остается за пределами мэйнстрима. В сб. Экономическая трансформация и эволюционная теория Й. Шумпетера (5-й международный симпозиум по эволюционной экономике, Пущино, 25-27 сентября 2003 г), Институт экономики РАН, Mocквa 2004, с. 129.
 13. Stiglitz J., Quis custodiet ipsos custodies? Неудачи корпоративного управления при переходе к рынку. Экономическая наука современной России, Mocквa 2001, № 4, с. 114.
 14. Blaug M., Metodologia nauki ekonomicznej, ЖВЭ, Mocквa 2004, с. 210.
 15. Красильников О.В., "Ещё раз к критике теоремы Коуза", Вопросы экономики, 2002. - № 2 с. 138.
 16. Кутер P., Теорема Коуза, b кн.: Экономическая теория, с. 61.
 17. Б.Ерзнкян, Постсоциалистическая приватизация и корпоративное управление в свете теоремы Коуза / Б. Ерзнкян // Вопросы экономики. - 2005. - № 7, с 121-135.
 18. Stelmach J. i inni, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, J. Stelmach i inni, Oficyna, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu