BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Zarządzanie ochroną środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy
Managing the Environmental Protection in Self-Government Units on the Example of the Commune
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (11), 2010, nr 84, s. 47-57, res., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Samorząd terytorialny, Gmina, Zadania własne gminy
Environmental protection, Local government, District, District own tasks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Usuwanie i zapobieganie szkodom ekologicznym oraz koszty tych działań stały się problemami, z którymi stykają się organy administracji państwowej. Samorząd lokalny głównie podejmuje działania mające przyczynić się do gospodarczego, środowiskowego i społecznego rozwoju gminy. Do zadań gminy w ramach ochrony środowiska należy: utrzymanie ładu przestrzennego, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, ochrona terenów zieleni. W artykule przedstawiono analizę działań władz samorządowych gminy i ich decyzji na stan środowiska naturalnego. (abstrakt oryginalny)

Removing and preventing ecological damages and costs of this action became problems which state government authorities are encountering. Selfgovernment mainly is taking action being supposed to contribute to the economic, environmental and social development of the commune. As part of the environmental protection he is included in tasks of the commune: keeping the spatial order, water supply, sewage collection, waste disposal, protection of areas of green. In the article analysis of the action of self-government authorities of the commune and them were introduced with influence on the state of the natural environment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boć J., Nowicki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, PPH KWANT, Kolonia 2000.
  2. Dziadosz K., Normatywne podstawy ery ekonomicznej w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.
  3. Gajdzik B., Wyciślik A., Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, WPŚ, Gliwice 2007.
  4. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
  6. Kozłowski S., Ochrona środowiska: Unia Europejska - Polska, DW ELIPSA, Warszawa 2003.
  7. Kreier E., Łuszczak J.: ISO 9000. Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości, tom 1-2, FORUM, Poznań 2002.
  8. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006.
  9. Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
  10. Podolak M., Polityka ekologiczna Polski w okresie transformacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu