BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
TQM Meaning in the Management Process with a Bank
Znaczenie TQM w procesie zarządzania bankiem
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (11), 2010, nr 84, s. 75-89, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie bankiem, Usługi bankowe, Zarządzanie przez jakość
Bank management, Banking services, Total Quality Management (TQM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rosnące znaczenie sektora finansowego w Polsce, będące efektem przeobrażeń następujących w całej gospodarce, spowodowało wzrost zapotrzebowania na usługi bankowe, zarówno ze strony podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw domowych. Istotne rozszerzenie portfela usług liderów rynku idące wraz z równoczesnym naśladownictwem pozostałych uczestników rynku usług bankowych sprawiło, że nastąpiło względne nasycenie potrzeb, a oferty podażowe poszczególnych banków bardzo upodobniły się. Stąd też coraz istotniejszą rolę odgrywa już nie tyle oferta usługowa, co poziom i jakość świadczonych usług. (abstrakt oryginalny)

Growing meaning of the financial sector in Poland, being an effect of the following transformations in the total economy, caused the rise in the demand for banking facilities. Both from the side of business entities, as well as households. Significant widening the range of services of market leaders going with the simultaneous imitation of remaining market participants of the banking service caused that relative permeating needs, but supply offers had taken place of individual banks very standardize oneself. Hence also more and more a service offer, as a level and a quality of provided services will already not that much matter greatly. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  2. Gadowska D., Kudfa J., Różnice w postrzeganiu jakości usług bankowych między pracownikami i klientami banków komercyjnych, Wydawnictwo Ekonomia, Warszawa 2004.
  3. Garczarczyk J., Zarządzanie jakością usług w polskich bankach, "Bank i Kredyt" 1/2004, Warszawa 2004.
  4. Garczarczyk J., Determinanty jakości usług bankowych, Ekonomia Nr 5'2002.
  5. Harasim J., Strategie marketingowe w bankowości detalicznej, Wydawnictwo Zarządzanie i Finanse, Warszawa 2004.
  6. Opolski K., Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem, Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus CEiRB, Warszawa 2003.
  7. Szczepaniec M., Lojalność klientów banków w świetle badan empirycznych, "Marketing i Rynek" 1/2003.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu