BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurczuk Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rola parlamentów narodowych w świetle Traktatu Lizbońskiego
Role of Nationalist Parliaments in the Light of the Lisbon Treaty
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (11), 2010, nr 84, s. 125-138, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Parlament narodowy, Traktat lizboński, System wczesnego ostrzegania, Regulacje prawne, Prawo WE
National parliament, Lisbon Treaty, Early warning system, Legal regulations, European Community law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem poniższego opracowania jest analiza roli parlamentów narodowych w świetle Traktatu Lizbońskiego, który w dniu 1 grudnia 2009 roku oficjalnie wszedł w życie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono problematykę nowych uprawnień parlamentów narodowych w procesie kontroli przestrzegania zasady subsydiarności (pomocniczości) w procesie prawodawczym oraz zagadnienie funkcji konsultacyjnej narodowych organów ustawodawczych w zakresie procedury uproszczonej zmiany. W artykule dokonano także oceny efektywności nowej procedury „wczesnego ostrzegania” oraz przeglądu regulacji traktatowych wzmacniających znaczenie parlamentów narodowych w funkcjonowaniu struktur europejskich. Po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego parlamenty narodowe uzyskały możliwość wywierania realnie większego wpływu na proces legislacyjny Unii Europejskiej. Następstwem wzmocnienia pozycji parlamentów narodowych może być rzeczywiste, istotne umocnienie legitymacji demokratycznej Unii, a także wyjaśnienie relacji Unii z państwami członkowskimi przy wykonywaniu kompetencji prawodawczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the role of the national parliaments in the light of the Lisbon Treaty that officially came into force on the 1st of December 2009 in all member states of the European Union. The article presents the issue of the new competences of the national parliaments in the control of the observance of the subsidiarity rule in the legislation process as well as the problem of their consultative function in the "passerelle" procedure. The article is also an evaluation of the effectiveness of the early warning procedure and a review of the Treaty regulations strengthening the importance of the national parliaments in the functioning of the European Union. After entering into force of the Lisbon Treaty national parliaments gained the truly bigger influence on the legislation process in the European Union. The consequence of the strengthening of the position of the national parliaments may be a real and significant reinforcement of the democratic legitimacy of the EU as well as a clarification of the relations between EU and national parliaments by exercising legislative competences. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 191 z dnia 29 lipca 1992 roku.
 2. Traktat z Amsterdamu (Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską i niektóre związane z nimi akty) podpisany w dniu 2 października 1997 roku, wszedł w życie 1 maja 1999 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 340 z dnia 10 listopada 1997 roku.
 3. Traktat z Nicei (Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne) podpisany w dniu 26 lutego 2001 roku, wszedł w życie w dniu 1 lutego 2003 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 325 z dnia 24 grudnia 2002 roku.
 4. Traktat Konstytucyjny opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 310 z dnia 16 grudnia 2004 roku.
 5. Traktat Lizboński; wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115 z dnia 09 maja 2008 roku.
 6. Pismo przewodnie Rady Unii Europejskiej. Rada Europejska w Brukseli w dniach 21-22 czerwca 2007 r. – Konkluzje Prezydencji. Bruksela dnia 23 lipca 2007 roku (tekst oryginału: ang.) 11177/1/07. REV 1.
 7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony (2008/2120(INI)).
 8. Barcz J., Przewodnik po Traktacie Konstytucyjnym, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 9. Barcz J., Poznaj Traktat z Lizbony, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
 10. Jaskiernia J., Rozwój instytucjonalny Unii Europejskiej a problem „deficytu demokracji”, [w:] Forum Spraw Publicznych, VII Konferencja, Przyszłość Unii Europejskiej, 10 czerwca 2006, LAM – Wydawnictwo Akademii Finansów, Warszawa 2006.
 11. Marszałek-Kawa J., Parlament Europejski V Kadencji (1999-2004) a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Mado 2004.
 12. Opracowanie wspólne CEPS, EGMONT, EPC, The Treaty of Lisbon, implementing the institutional innovations, National parliaments and the subsidiarity principle, 2007.
 13. Sauron Jean-Luc, Comprendre le Traite de Lisbonne (Zrozumieć Traktat Lizboński), Wydawnictwo Gualino, Paryż 2007.
 14. http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/A5B3756191018473C1257442003AD 678/$file/Broszura_TzL2008.05.07.pdf
 15. http://europa.eu/institutional_reform/chronology/index_pl.htm
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu