BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wakuła Monika (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Wybrane aspekty zadłużania się gmin
Chosen Issues of Run up the Debt in Communes
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (11), 2010, nr 84, s. 139-152, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gmina, Zadania własne gminy, Dochody gminy, Zadłużenie, Deficyt budżetowy
District, District own tasks, Local revenues, Indebtedness, Budget deficit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego ma za zadanie zaspokoić potrzeby zamieszkującej jej terytorium ludności. W tym celu powinna posiadać dochody budżetowe na takim poziomie, który w pełni pokryłby ponoszone przez nią wydatki. Jednak, jak pokazuje praktyka, nie zawsze wygospodarowane środki finansowe gminy wystarczają na finansowanie jej działalności. W efekcie tego pojawia się deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia są zazwyczaj środki zwrotne. Najczęściej wykorzystywanymi instrumentami pokrywania niedoborów dochodów są kredyty i pożyczki. (abstrakt oryginalny)

The main task of commune, as a basic unit of public administration, is to satisfy society needs. To accomplish this task it should generate incomes high enough to cover its expenses. However, in many cases, commune’s incomes are too low and budget deficit appears. In order to cover it authorities of the communes take out the loans and credits. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chojna-Duch E., 2004, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
  2. Hellich E., 2006, Ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Publiczne nr 9.
  3. Jastrzębska M., 2006, Zadłużenie sektora samorządowego w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2004, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 426, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  4. Jastrzębska M., 2009, Ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełnienia przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, Finanse Komunalne nr 4.
  5. Poniatowicz M., 2005, Dług publiczny w systemie jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatów), Wyd, UwB, Białystok.
  6. Sawkowicz P., 2003, Zadłużenie samorządów - podstawy teoretyczne i doświadczenia Europy Zachodniej, Finanse Komunalne nr 5.
  7. Swianiewicz P., 2004, Finanse lokalne – teoria i praktyka, Municypium S.A. Warszawa.
  8. Ustawa o finansach publicznych z 30.06.2005 r. Dz.U. 2005 nr 249, poz. 2104.
  9. Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. Nr 157, poz. 1240.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu