BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pozycja banków inwestycyjnych na międzynarodowym rynku projektów inwestycyjnych
Investment Bank Position on International Project Market
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 193-201, tab.
Keyword
Pozycja banku na rynku, Banki inwestycyjne, Projekty inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi finansowe
Bank's market position, Investment banks, Investment project, Financial consulting, Financial services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest wykazanie roli banków inwestycyjnych, jako doradców finansowych, w realizacji dużych projektów inwestycyjnych zgodnie z zasadami project finance. W opracowaniu przedstawiono specyfikę działalności banków inwestycyjnych oraz określono zakres usług doradztwa finansowego świadczonych przez banki inwestycyjne. Następnie oddano analizie, w oparciu o najnowsze dane statystyczne, światowy rynek usług doradztwa finansowego na rzecz dużych projektów inwestycyjnych oraz wskazano, jak zmiany na światowym rynku finansowym, wywołane globalnym kryzysem finansowym z 2007 r. wpłynęły na działalność banków inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Investment banks encompass have very important place in investment project arrangement. They are, next to legal advisors, leaders in supporting main partners of investment process. The aim of an article is to underline a role of investment banks as financial advisors in big project finance deals. There are presented features of investment banks activities, a scope of services provided by investment banks as financial advisors. Further world financial advisory market has been evaluated according to recent data in field of big projects, with indication how changes in global financial market, evolved by financial crunch from 2007, have influenced on investment bank activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 111.
  2. Gradoń W., Ewolucja bankowości inwestycyjnej, [w:] Współczesna bankowość inwestycyjna, pod red. A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 27.
  3. www.wikipedia.org. 17.03. 2010.
  4. Yescombe E.R., Project finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 63.
  5. Zasady funkcjonowania doradztwa finansowego. www.mfiles.pl.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu