BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywność banków komercyjnych, a ograniczenia działalności kredytowej
Effectiyeness of Commercial Banks vs. Limiting Loans Activity
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 231-239, tab.
Keyword
Efektywność banków, Banki komercyjne, Rekomendacje, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność techniczna
Banks' efficiency, Commercial banks, Recommendation, Data Envelopment Analysis (DEA), Technical efficiency
Note
summ.
Company
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Abstract
Celem opracowania jest ukazanie w jakim stopniu rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące ograniczenia akcji kredytowych banków oraz wprowadzenie restrykcyjnej polityki kredytowej przez banki komercyjne, mogłoby wpłynąć na poziom efektywności technicznej tych banków. Do przeprowadzenia symulacji wybrano w sposób celowy, dwanaście banków komercyjnych, funkcjonujących w polskim sektorze bankowym, notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Do oszacowania miar efektywności wykorzystana została nieparametryczna metoda - Data Envelopment Analysis (DEA) o stałych i miennych efektach skali. (fragment tekstu)

The effectiveness of commercial banks' activity in the Polish banking sector is being identified with achieyed financial results by these banks. From one side extrinsic factors have influence on a profit, for example the economic situation and legal both in Poland, as well as in the European Union. Others factors like competition on the financial market also could have influence on this sector. From the other side the performance of banks is made conditional on the operating politics taken on of this bank, for example granting loans. The main aim of elaboration is shown recommendations of the Polish Financial Supervision Authority (KNF), concerning restrictions of the acacia of loans banks and implementing the restrictive credit policy by commercial banks, have influenced on the level of the technical effectiveness of these banks. For making a simulation have chosen in the intentional way, twelve commercial banks, functioning in the Polish banking sector, quoted on the Warsaw Stock Exchange, To estimate of measures of the effectiveness was used a nonparametric method - Envelopment Analysis Date (DEA) about permanent and changeable of economy scale. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Charnes A., Cooper W. W., Rhoades A., Measuring the Efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", No 2, 1978, p. 429-430.
  2. Golędzinowski P., Wptyw regulacji systemu bankowego na jego efektywność, "Materiały i studia", nr 235, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, s. 23.
  3. Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 42.
  4. Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, "Materiały i studia", nr 192, NBP, Warszawa 2005, s. 20.
  5. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, WSB, Poznań 1998, s. 130.
  6. Sikora D., Kulczycki A., Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 69.
  7. Stola E., Skala działalności kredytowej a efektywność techniczna banków komercyjnych, [w:] Zarządzanie finansami - Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 587 - Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia nr 26", Szczecin 2010.
  8. Stola E., Stefański A., Wpływ zmienności kursów walutowych na ryzyko kredytowe banków, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 98, Wrocław 2010, s. 318).
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu