BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łosiewicz-Dniestrzańska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ regulacji na innowacyjność bankowości detalicznej
The Impact of Regulation on Innovation of Retail Banking
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 255-263, rys., tab.
Keyword
Regulacje bankowe, Bankowość detaliczna, Innowacyjność, Usługi bankowe, Produkty bankowe, Regulacje prawne
Bank regulations, Retail banking, Innovative character, Banking services, Bank product, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacyjność bankowości detalicznej dotyczy głównie produktów i usług, które są oferowane klientom przez banki, aby zwiększyć swą konkurencyjność i zadowolenie klientów. Na innowacyjność wpływa wiele czynników, spośród których regulacje prawne są jednym z ważniejszych. W artykule przedstawiono różny wpływ tych regulacji, które mogą zarówno ograniczać działalność banków w zakresie innowacyjności jak i stymulować do tworzenia nowych produktów i usług, które w doskonały sposób potrafią obejść wiele restrykcyjnych uregulowań. Przedstawione w artykule przykłady produktów i usług bankowości detalicznej mają za zadanie potwierdzić kreatywny wpływ uregulowań prawnych na innowacyjność tego sektora usług. (abstrakt oryginalny)

The innovation in retail banking concerns mainly products and services given customers by banks for improving the banks competition and customer's satisfaction. The innovation depends on several factors. One of them and more important than others is regulation. In the paper author presents various impact of those regulations on innovation which ones of them are restrictive and others stimulants. Some examples of products and services are presented in the paper and they should confirm that regulation is a creative factor of retail banking regulations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Binkowski R, Beck H., Innowacje bankowe. Poltex Warszawa 1998, s. 9.
  2. Calomiris Ch. W., Financial innovation, regulation, and reform "Cato Journal", Vol. 29, No. l, 2009, s. 67-68.
  3. Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. http://www.slownik-online.pl.
  4. Koszarek M., Rybacka M., Szultka S., Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług -przegląd literatury. Raport desk research T4. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk 2008, s. 7
  5. Łosiewicz-Dniestrzańska E., Nosowski A., Produkty i procesy - innowacyjność współczesnej bankowości, artykuł zgłoszony na Ogólnopolską Konferencje Naukowo-Szkoleniową pt. "Banki na rynku finansowym - dziś i w przyszłości", UWM, Olsztyn, 15-17. 09. 2010.
  6. Nosowski A., Usługi finansowe - ujęcie procesowe, [w:] Nauki o finansach 2., "Prace Naukowe UE", nr 75, UE Wrocław 2009.
  7. Pearson M., Innovation in Retail Banking - report, EFMA and Infosys Technologies Ltd., 2009, s. 23-25.
  8. Szambelańczyk J., Ławrynowicz M., Innowacyjność w polskim sektorze bankowym - problemy i dylematy, [w:] Czy sektor bankowy w Polsce jest innowacyjny? "Zeszyty BRE Bank - CASE", nr 79 2005, s. 16.
  9. Truman R., Smith I., Banking on Innovation. Growth strategies for an industry in subprime times. PRTM Insight, First Quarter 2008, s. 3.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu