BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Janusz (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Kontrola i controlling w procesie zarządzania jakością
The Control and the Controlling in the Process of the Quality Management
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (12), 2010, nr 85, s. 37-50, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Banki, Kontrola, Controlling, Zarządzanie jakością, Studium przypadku
Banks, Control, Controlling, Quality management, Case study
Note
streszcz., summ.
Company
Kredyt Bank SA
Abstract
W warunkach postępującej globalizacji sytuacja rynkowa ulega znacznej zmianie. Pojawiają się nowe determinanty sukcesu osiągane przez banki, takie jak relacje z klientami, kwalifikacje i motywacja pracowników, a także wiedza i kapitał intelektualny. Dla banku najważniejszym celem jest udział w rynku, płynność i jakość świadczonych usług. W artykule przedstawiono znaczenie kontroli i controllingu w procesie zarządzania jakością na przykładzie wybranego banku. (abstrakt oryginalny)

In conditions of the acting globalization the state of the market is undergoing the paradigm shift. New determinants of the success reached by banks appear, so as relations with customers, qualifications and the motivation of employees, as well as the knowledge and the intellectual capital. For the bank a market share, a fluidity and a quality of provided services are an important aim. In the article was described meaning of the control and the controlling in the process of the quality management on the example of the chosen bank. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ansell T., Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
  2. Kulińska-Sadłocha E., Controlling w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  3. Lipowski M., Marketing bankowy. Zarządzanie popytem i podażą usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
  4. Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
  5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938).
  6. Wierzby R., (red.), Studium bankowości, Tom I, Gdańska Akademia Naukowa, Gdańsk 2001.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu