BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czechowska Iwona D. (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przegląd definicji banku stanowiącego aktywny kanał dystrybucji produktów ubezpieczeniowych
A Review Definitions of a Bank Constituting an Active Channel of Insurance Products Distribution
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 259, s. 17-32, tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Ubezpieczenia
Keyword
Banki, Rynek ubezpieczeniowy, Bankowość ubezpieczeniowa, Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Banks, Insurance market, Bancassurance, Insurance intermediation
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest prezentacja różnych definicji banków, funkcjonujących w polskiej gospodarce, występujących w roli pośrednika na rynku usług ubezpieczeniowych. Banki różniące się wieloma cechami takimi jak forma organizacyjno-prawna, rodzaj prowadzonej działalności, wielkość, struktura, stanowią ważne ogniwo w systemie finansowym, biorą udział w społecznym podziale pracy w gospodarce, pełniąc szereg istotnych funkcji. Są również aktywne wobec swoich klientów, w skali mikroekonomicznej. W ramach wielu obszarów aktywności łączą się z różnymi pośrednikami na rynku usług finansowych a wyrazem tego powiązania może być ich występowanie w roli jednego z kanałów dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Dla lepszego rozumienia istoty banku, podejmującego współpracę z sektorem ubezpieczeniowym zachodzi potrzeba określenia jego definicji. (fragment tekstu)

The article presents different bank definitions, changing in time, considering the following aspects: legal, social, organizational and the one connected to its functions. Bank works as a company and is oriented on a profit maximalisation. It is also an institution of social trust. It has different roles on the financial market in micro- and macroscale. According to bancassurance it occurs as a channel of insurance products distribution. In this field its activity grows systematically. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 77/780/EEC - First Council Directive of 12 December on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions, O.J. nr L322, 17.12.1977.
 2. 89/299/EEC - Second Council Directive of 18 December 1989 on the coordination of the laws regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and amending Directive 77/780/EEC, O.J. nr L 386, 30.12.1989.
 3. Bogacka-Kisiel E., Usługi i procedury bankowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 4. Buschgen H. E., Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa 1997.
 5. Czechowska I. D., Etyka w bankowości w odniesieniu do współpracy z sektorem ubezpieczeniowym, materiały w druku.
 6. Czechowska I. D., Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 7. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2002.
 8. Directive 2000/12/EC of the European Parliament and the Council of 20 March 2000 relating to taking up and pursuit of the business of credit institutions, O. J. nr L 126, 26.05.2000.
 9. Dobosiewicz Z., Podstawy bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 10. Dwojak Ł., Ewolucja strategii dystrybucji na rynku usług bankowych, "Bank i Kredyt" 2006, nr 1.
 11. Fojcik-Mastalska E., Instytucja finansowa i instytucja kredytowa w projekcie nowelizacji Prawa bankowego, "Prawo Bankowe" 2001, nr 5.
 12. Grzegorczyk F., Pojęcie instytucji kredytowej w świetle polskiego prawa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej", nr 690, Kraków 2005.
 13. JaworskiW. L., Banki, rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1997.
 14. Jaworski W., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2002.
 15. Korenik D., O roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 16. Krzyżkiewicz Z., Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 17. Leksykon finansowo-bankowy, PWE, Warszawa 1991.
 18. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
 19. Narożny T., Prawo bankowe, WSB, Poznań 1998.
 20. Oręziak L., Rynek finansowy Unii Europejskiej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 21. Pietrzak B. , Polański Z. (red.), System finansowy w Polsce, Lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa 1997.
 22. Polski rynek ubezpieczeniowy. Polish Insurance Market 2004-2008, GUS, Warszawa 2009.
 23. Rose P. S., Zarządzanie bankiem komercyjnym. Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych, ZBP, Warszawa 1997.
 24. Słownik ekonomii, PWN, Warszawa 2008.
 25. Słownik finansów i bankowości, PWN, Warszawa 2008.
 26. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037.
 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, DzU 2002, nr 72, poz. 665.
 28. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, DzU 2002, nr 72, poz. 665.
 29. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo Bankowe, DzU 1989, nr 4, poz. 21.
 30. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, DzU 1999, nr 82, poz. 928, ze zm.
 31. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw, DzU 2001, nr 111, poz. 1195.
 32. Wiliński F., Bank i jego organizacja, Książnica Polska Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów-Warszawa 1922.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/764
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu