BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ryzyko występowania przymrozków w polskiej strefie klimatycznej
The Risk of Frosts in the Polish Zone Climate
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 259, s. 143-157, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Ubezpieczenia
Keyword
Ryzyko pogodowe, Rolnictwo, Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczenia rolnicze
Weather risk, Agriculture, Compulsory insurance, Agriculture insurance
Note
summ.
Abstract
Zjawisko przymrozków w Polsce występuje praktycznie co roku. Przymrozki przygruntowe powodują liczne straty w rolnictwie. Właściwie w Polsce występują przymrozki wiosenne i jesienne. Przymrozki występują na terenie całego kraju lecz ze zróżnicowaną częstością i intensywnością. W wyniku wieloletnich obserwacji prowadzonych m. in. przez Czesława Koźmińskiego i Bożenę Michalską opracowano mapy występowania przygruntowych przymrozków w Polsce. Widać wyraźnie zróżnicowany regionalny charakter ich występowania. Zróżnicowanie jest jednak wielkie, należy więc uwzględnić zniżki i zwyżki przy kalkulacji stóp składek. Przy kalkulacji stóp składek konieczne jest uwzględnienie wrażliwości upraw na zjawisko przygruntowych przymrozków. W literaturze przedmiotu brak jest badań nad skuteczną ochroną przed przymrozkami. (fragment tekstu)

One of the natural phenomena in Poland are autumn and spring frosts. These occurrences are a serious threat to agricultural crops of vegetables, fruits and flowers. The article present the classifications of frosts and their regional presence in Poland. It also points to the losses caused by frosts and the frequency of their occurrence. This article is useful especially for the calculation of the rate of insurance collections. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gościło P., Po przymrozkach w centralnej Polsce, "Sad Nowoczesny" 2007, nr 5-6.
 2. Janac A., Przymrozki wiosenne ryzykiem wywołującym masowe szkody, "Gazeta Ubezpieczeniowa", 22.V.2007.
 3. Janac A., Uprawy pod ochroną, "Miesięcznik ubezpieczeniowy", marzec 2010.
 4. Kolasiński J., Przymrozki wiosenne i jesienne - występowanie i tendencje zmian w okresie 1966-2005 (na przykładzie Falent), Instytut Melioracji i Użytków Zielonych - Falenty.
 5. Koźmiński Cz., Daty wiosennych przymrozków na 5 cm n.p.g.
 6. Koźmiński Cz., Przygruntowe przymrozki w Polsce w latach 1963-1972, PWN, Poznań-Warszawa 1974.
 7. Koźmiński Cz., Górski T., Michalska B. (red), Atlas klimatyczny elementów i zjawisk dla rolnictwa w Polsce, AR Szczecin - IUNG Puławy, 1990.
 8. Koźmiński Cz., Michalska B., Przymrozki w maju i czas ich trwania na 200 cm n.p.g., Okres 1961-1980, AR Szczecin - IUNG Puławy.
 9. Koźmiński Cz., Michalska B. (red.), Atlas klimatycznego ryzyka upraw roślin w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 10. Koźmiński Cz., Michalska B., Niekorzystne zjawiska atmosferyczne w Polsce. Straty w rolnictwie, [w:] Koźmiński Cz., Michalska B., Leśny J. (red.), Klimatyczne zagrożenia rolnictwa w Polsce., Szczecin 2010.
 11. Koźmiński Cz., Trzeciak S., Przestrzenny i czasowy rozkład przymrozków wiosenno--jesiennych na obszarze Polski, "Przegląd Geograficzny" 1971, nr 4.
 12. Legucka B., Przymrozkowe przerzedzenie zawiązków, "Sad Nowoczesny" 6/2000.
 13. Madany R., Prognoza występowania intensywności wiosennych przymrozków lokalnych w Polsce nizinnej, SGGW-AR, Warszawa 1983.
 14. Michalska B., Daty przymrozków na 5 cm n.p.g. o prawdopodobieństwie 30%, AR Szczecin - IUNG Puławy.
 15. Słownik meteorologiczny, pod red. T. Niedźwiedzia, IMGW, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Warszawa 2004.
 16. Ściborz K., Uszkodzenia przymrozkowe borówki i ochrona, "Sad Nowoczesny" 2001, nr 4.
 17. Trempińska J., Kopycki J., Zagrożenia wywołane zmianami klimatu w różnych dziedzinach życia człowieka i przyrody, "Problemy ekologii" 2009, nr 4.
 18. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustaw o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw, DzU 2007, nr 49, poz. 328.
 19. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, DzU 2008, nr 145, poz. 918.
 20. Wiza A., W warzywnictwie - mniejsze szkody ale..., "Sad Nowoczesny" 2007, nr 5-6.
 21. Zachwieja M., W rejonie Wielkopolski, "Sad Nowoczesny" 2007, nr 5-6.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/765
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu