BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szot-Gabryś Teresa (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych
The Methods of Funding Gap in the Financing of Investments from Structural Funds
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (12), 2010, nr 85, s. 101-115, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Projekty inwestycyjne, Finansowanie inwestycji, Fundusze strukturalne
Investment project, Investment financing, Structural funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło szerokie możliwości pozyskiwania przez samorządy terytorialne dotacji do projektów inwestycyjnych. Wartość procentowa dofinansowania danego przedsięwzięcia uzależniona jest od założeń programu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie, ale także do specyfiki przeprowadzanej inwestycji. Projekty, które w fazie eksploatacji wiążą się z pobieraniem opłat od użytkowników, należą do grupy projektów generujących dochód. Poziom dofinansowania takich projektów uzależniony jest od tzw. luki finansowej. W artykule analizuje się koncepcję "luki finansowej" oraz metodę jej wyznaczania, w oparciu o konkretne przykłady projektów inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Poland's accession to the EU created many possibilities of obtaining by territorial government donations for investments projects. Percentage value of financing particular enterprise depends on the program assumptions concerning financing motion but also on the characteristic featured of the investments carried. The project which in the exploitation phase is connected with collecting fees from users belong to the group of revenue generating projects. The level of financing such project depends on so-called "funding gap" - the concept of the funding gap and the method of its determining is based on a case study shown in this article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. European Commission, The New Programming Period 2007-2013: Guidance On The Methodology For Carrying Out Cost-Benefit Analysis, Working Document No. 4, 08/2006.
  2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, z dnia 11 lipca 2006 roku, ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
  4. Studium wykonalności projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. i W. oraz w ulicach przyległych w m. L., Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2008.
  5. Studium wykonalności projektu Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości w gminie T., Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2008.
  6. Studium wykonalności projektu Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości S. i kanalizacji sanitarnej w miejscowości S. i K., Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2009.
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591.
  8. Wytyczne ogólne do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO Województwa Lubelskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2007.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu