BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rytel Olga (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej
Management of Economic Activity's Risk
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (12), 2010, nr 85, s. 157-168, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Działalność gospodarcza, Ryzyko, Ryzyko operacyjne, Ryzyko finansowe, Zarządzanie ryzykiem, Niepewność
Business activity, Risk, Operational risk, Financial risk, Risk management, Uncertainty
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie poświęcone zostało tematyce ryzyka działalności gospodarczej. W pracy zdefiniowano pojęcia niepewności i ryzyka. Ukazano różnicę pomiędzy ryzykiem czystym a ryzykiem spekulacyjnym. Dokonano podziału ryzyka działalności gospodarczej na ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe. Omówiono istotę oraz etapy zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

This paper describes problems of economic activity's risk. It defines uncertainty and risk. It shows difference among pure risk and speculation risk. It performs of economic activity's risk to operative risk and financial risk. It shows essence and stages of management risk. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker S.P., Injury Prevention and Control, Taylor&Francis, London and New York 2000.
 2. Bendkowski J., Michna A., Analiza modelu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 3. Bizon-Górecka J., Controlling jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym, "Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy", nr 213 - Budownictwo (30)/1998.
 4. Chong Y.Y., Brown E. M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC - Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 5. Fabozzi F.J., Konishi A. (red.), Zarządzanie aktywami i pasywami. Strategie inwestycyjne, wymogi w zakresie płynności, kontrolowanie ryzyka dla banków i kas oszczędnościowych, Związek Banków Polskich, Warszawa 1998.
 6. Gardner M.J., Mills D.L., Managing Financial Institutions. An Asset/Liability Approach, The Dryden Press, Chicago 1988.
 7. Holliwell J., Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, K.E. Liber, Warszawa 2001.
 8. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje - instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 10. Knight E.H., Risk, Uncertainty and profit, Cosimo Classics, New York 2005.
 11. Krupa M., Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą, ANTYKWA, Kraków- Kluczbork 2002.
 12. Lange O., Teoria programowania. Dzieła, t. 6, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977.
 13. Pfeffer I., Insurance and Economic Theory, Homewood, Illinois 1956.
 14. Piliszek E. (red.),Vademecum budowlane, Arkady, Warszawa 2001.
 15. Sinkey Jr. J.F., Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry, Macmillan Publishing Company, New York 1992.
 16. Smaga E., Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 17. Tkaczyk T.P., Ryzyko gospodarowania a strategie konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002.
 18. Wierzbińska M., Ryzyko w gospodarce rynkowej w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
 19. Willet A.H., The Economic Theory of Risk Insurance, The University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1951.
 20. Williams Jr. C.A., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 21. Zeliaś A. (red.), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu