BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Importance of Product Features as the Criterion of Consumers' Segmentation on the Example of Bread
Ważność cech produktu jako kryteria segmentacji konsumentów na przykładzie pieczywa
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 85-92, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Konsument, Segmentacja, Produkty żywnościowe, Cechy produktu
Consumer, Segmentation, Food products, Product features
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych metodą ankiety bezpośredniej na próbie 1676 osób. Celem zrealizowanego badania była analiza ważności cech wpływających na wybór pieczywa. W efekcie końcowym przeprowadzono segmentację konsumentów, gdzie jako kryterium segmentacji przyjęto ważność cech produktu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najważniejszymi dla konsumentów cechami pieczywa są: świeżość, smak i zapach oraz zdrowotność, przedłużona trwałość, rozpoznawalność gatunku, wartość odżywcza oraz cena. Można wyznaczyć pięć grup segmentów konsumentów pieczywa ze względu na cechy pieczywa ważne dla konsumentów oraz cechy demograficzne i ekonomiczne (Wygodni, Wymagający, Oszczędni, Smakosze i Tradycjonaliści). Stwierdzono, że w zmiennym otoczeniu marketingowym firm i realiach konkurencji istnieje możliwość wejścia przez producentów czy handlowców pieczywa z ofertą swoich produktów albo podjęcia działań, które byłyby związane z przystosowaniem oferty asortymentowej czy handlowej do oczekiwań konsumentów. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of survey conducted with the use of the method of direct survey on the sample of 1676 people. The aim of the research was the analysis of importance of features influencing the choice of bread. As a result, the segmentation of consumers was conducted, where as the criterion was the importance of product features. On the basis of obtained results it was stated, that the most important features of bread for consumers are: freshness, taste, smell and healthy features, prolonged expiry date, recognition of the kind, nutritional value and the price. Five groups of consumers one may distinguish because of the bread features important to consumers and demographical as well as economical features (Comfortable, Demanding, Frugal, Gourmet, Traditionalists). It was stated that in changing marketing environment of companies and in the reality of competition, there is a possibility of entrance for bread producers or sales specialist with the offer or to undertake activities related to adaptation of the offer to consumers' demands and expectations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kotler P., Armstrong G., 2005. Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
  2. McDonald M., Dunbar I., 2003. Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystywanie wyników, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Rószkiewicz M., 2002. Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  4. Sagan A., 1998. Badania marketingowe. Wydawnictwo AE w Krakowie, 161.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu