BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grębowiec Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kruk Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany w sposobie dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce
Changes in Distribution of Insurance Services in Poland
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 93-108, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia, Kanały dystrybucji, Konsument, Dystrybucja usług
Insurance market, Insurances, Distribution channels, Consumer, Services distribution
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano klasyczne, tradycyjne kanały dystrybucji oraz nowe alternatywne formy sprzedaży. Analiza udziału poszczególnych kanałów dystrybucji w składce przypisanej działu I (ubezpieczenia na życie) i działu II (ubezpieczenia osobowe i majątkowe) w Polsce w latach 2002-2008 wskazuje na odchodzenie towarzystw od tradycyjnych kanałów dystrybucji na rzecz bancassurance oraz kanałów direct. Są to tańsze i bardziej efektywne formy dotarcia do klientów oraz pozwalają towarzystwu na zachowanie pełnej kontroli nad kanałem. (abstrakt oryginalny)

The paper presents classic, traditional delivery channels and new alternative forms of sale. Analysis of delivery channels participation in contribution assigned to sections I (life insurances) and II (personal and assets insurances) in Poland in years 2002--2008 shows that insurance companies are abandoning traditional delivery channels for bancassurance and direct channels. These are cheaper and more effective forms of reaching customers and they enable a company to keep full control over a channel. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brusik O., Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych MIPS, Agent Ubezpieczeniowy, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 2. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001.
 3. Dzik Z., Link4 ma hit, Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 9/ 2005.
 4. Gulbinowicz A., Rozwój działalności bancassurance ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007.
 5. Korolu A., Broker jako pośrednik ubezpieczeniowy, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998.
 6. Moch P, Realizacja usług ubezpieczeniowych w Internecie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 7. Nowotarska-Romaniak B., Marketing usług ubezpieczeniowych, PWE, Warszawa 1996, 18.
 8. Podstawka M., Podstawy finansów teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
 9. Rodek K, Marketing ubezpieczeń na życie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996.
 10. Swacha-Lech M., Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 11. Witkowska J., Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008.
 12. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93).
 13. Ustawa z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, (DzU 1990 r. Nr 59).
 14. Ustawa z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (DzU z dnia 16 lipca 2003 r.)
 15. http ://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id= 1091 &Itemid= 149 [na dzień 14.03.2010].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu