BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwańska Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bieńkowska Wioletta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa mazowieckiego w układzie przestrzennym
Diversity of the Entrepreneurship Indicator's Value in Rural Communes of the Mazovia Province (in Spatial Configuration)
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 119-127, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wskaźniki ekonomiczne, Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość
Economic indicators, Rural areas, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań związku między wartością wskaźnika przedsiębiorczości gmin wiejskich województwa mazowieckiego a odległością tych jednostek terytorialnych od głównych ośrodków gospodarczych. Wskaźnik przedsiębiorczości został wyrażony jako liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. W procedurze badawczej przyjęto, że głównymi ośrodkami gospodarczymi województwa mazowieckiego jest pięć największych miast: Warszawa, Radom, Płock, Ostrołęka i Siedlce. Odległości poszczególnych gmin od głównych ośrodków gospodarczych zostały obliczone jako najkrótsze odległości drogowe. Weryfikacja postawionej hipotezy pozwoliła na stwierdzenie, iż pomiędzy wartością wskaźnika przedsiębiorczości w gminie a jej odległością od głównego ośrodka gospodarczego występuje istotna statystycznie zależność. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of the research in relations between Mazovian rural communes' entrepreneurship indicator and their distance to the main provincial economic centers. Entrepreneurship indicator was presented as a number of registered enterprises for 1000 inhabitants in the production age. For the needs of the research five cities were chosen as a Mazovian main economic centers - Warszawa, Radom, Płock, Ostrołęka and Siedlce. Distances between them and analyzed rural areas were calculated as a shortest road distances. The proposed hypothesis' verification proved that relation between entrepreneurship indicator's value at the communes and distance to the main economic center is statistically significant. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Griffin R.W., 1996. Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 730.
  2. Kłodziński M, 1999. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 1999, 25.
  3. Lipianin-Zontek E., Zontek Z., 2009. Kreowanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich na przykładzie obszarów górskich województwa śląskiego, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Red.: K. Krzyżanowska, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, 49.
  4. Strona internetowa www.mir.pl/woj-mazowieckie
  5. Wilkin J., 1997. Przedsiębiorczość na wsi: główne determinanty i uwarunkowania, [w:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie.
  6. Woś A., 1998. Encyklopedia agrobiznesu, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa, 634.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu