BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jezierska Thöle Aleksandra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zmiany poziomu rozwoju infrastruktury i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego
Changes in Infrastructure and Its Influence Over the Development of Entrepreneurship in Rural Areas Based on Cases of Kuiavian-Pomeranian and Pomeranian Voivodeships
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 129-143, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Infrastruktura techniczna, Infrastruktura społeczna, Rozwój przedsiębiorczości
Rural areas, Technical infrastructure, Social infrastructure, Entrepreneurship development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo pomorskie, Województwo kujawsko-pomorskie
Pomorskie Voivodeship, Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
Celem pracy była analiza przestrzenna (woj. kujawsko-pomorskie i pomorskie) i czasowa (2002-2008) zmian poziomu rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz wykazanie znaczenia elementów infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Badaniami objęto również zróżnicowanie przestrzenne przedsiębiorczości z uwzględnieniem poszczególnych sekcji działalności gospodarczej. W pracy zastosowano analizę korelacji liniowej Pearsona oraz taksonomiczne mierniki rozwoju. Wyniki badań wskazują na umiarkowaną zależność między rozwojem infrastruktury wiejskiej a rozwojem przedsiębiorczości (r = 0,55). (abstrakt oryginalny)

The paper gives both spatial (Kuiavian-Pomeranian and Pomeranian Voivode-ships) and time (2002-2008) analyses of the changes in the development of technical and - social infrastructure. It also shows the significance of elements of infrastructure for the development of entrepreneurship in rural areas. The studies also included the spatial diversity of entrepreneurship in the individual branches of economic activity. The paper uses the analysis of Pearson's correlation coefficient as well as taxonomic measurements of development. As the study results show there is a slight dependency (r = 0.55) between the development of rural infrastructure and the development of entrepreneurship in rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bański J., Stola W., 2002. Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, t. III, Warszawa.
 2. Czapiewski K., 2004. Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin. [w:] Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. E. Pałka (red.). Studia Obszarów Wiejskich, t. V, Warszawa.
 3. Chudzik B., 1998. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną obszarów wiejskich makroregionu południowo-zachodniego. [w:] Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu Południowo-Zachodniego, Więckowicz Z. (red.), Akademia Rolnicza, Wrocław.
 4. Duczkowska-Małysz K., 1993. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 5. Fereniec J., (red.), 1996. Stan i rozmieszczenie infrastruktury ekonomicznej na obszarach wiejskich Polski. IRWiR PAN, Warszawa.
 6. Ginsbert-Gebert A., 1976. Infrastruktura i jej rola w rozwoju miast i wsi. Prace Naukowe, z. 99/121, Wrocław.
 7. Jasiulewicz M., 2002. Rozwój infrastruktury warunkiem poprawy poziomu życia mieszkańców wsi. [w:] Społeczne problemy wsi. Bański J., E. Rydz (red.), Studia Obszarów Wiejskich, t. 2, Warszawa.
 8. Jezierska-Thöle A., 2006. Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1988-1998, UMK Toruń.
 9. Klasik A. (red.), 2006. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 10. Kołodziejczyk D., 2006. Infrastruktura społeczna w rozwoju małych miast, [w:] Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. E. Rydz (red.). Studia Obszarów Wiejskich, t. XI, Warszawa.
 11. Mielczarski S., 1978. Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku. Wyd. Morskie, Gdańsk.
 12. Piecek B., 1999. Wpływ infrastruktury wiejskiej na stopę życiową mieszkańców, IRWiR PAN, Warszawa.
 13. Jabłoński Z., Kallas M., Nawracki M., Pabian A., Potoczek A., 1993. Pomorze Nadwiślańskie, ROSiOŚK, Toruń.
 14. Rosner A. (red.), 2007. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
 15. Zawadzki W., 1993. Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich. IERiGZ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu