BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Problem of Bank Credit Use in Financing Agriculture in Poland and Other States of the European Union
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 145-156, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Ograniczenia kredytowe, Finansowanie rolnictwa, Kredyt bankowy
Arable farm, Credit restraint, Agricultural finance, Bank credit
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem opracowania jest określenie znaczenia kredytu bankowego w finansowaniu gospodarstw rolnych oraz analiza przyczyn absencji kredytowej rolników. Stwierdzono, iż wykorzystanie tej formy finansowania rolnictwa w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej jest relatywnie małe. Sytuacja ta jest efektem występowania ograniczeń kredytowych o charakterze endogenicznym, tj. występujących po stronie gospodarstw rolnych. Jej źródłami są także niedoskonałości rynku finansowego oraz oferta i działanie banków, a także wpływ czynników makroekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to determine significance of a bank credit in financing farms and to analyze reasons of farmers absence in the credit market. It was found that the use of this form of financing agriculture in Poland compared to other European Union countries is relatively small. This situation is a result of credit constraints of agricultural farms. Moreover, the situation is also an effect of financial market failures, bank offers and activity as well as macroeconomic factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barry P.J., Bierlen R.W., Sotomayor N.L., 2000. Financial structure of farm businesses under imperfect capital markets, American Journal of Agricultural Economics, 82, 920-933.
 2. Daniłowska A., 2007. Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa.
 3. Kata R., 2010. Korzystanie przez rolników i przedsiębiorców wiejskich z usług bankowych - analiza preferencji i ograniczeń, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1 (322), 143-162.
 4. Kata R., 2008. Relacje rolników z instytucjami w aspekcie finansowania gospodarstw ze źródeł zewnętrznych, [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, Kopycińska D. (red.), Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 125-136.
 5. Kata R., 2009. Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8 (XXIII), 85-94.
 6. Kozioł Z., 1997. System kredytowy gospodarki rolnej w Polsce, [w:] Ocena efektywności wykorzystania kredytów na modernizację i restrukturyzację gospodarstw rodzinnych, t. 1, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 7-25.
 7. Kulawik J., 2001. Polityka kredytowa a modernizacja rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 17-26.
 8. Kulawik J., 2008. Finanse i kredytowanie rolnictwa w 2007 r., Bank i Rolnictwo, nr 5.
 9. The SME Financing GAP (Vol. I): Theory and Evidence, OECD Publishing, Brussels 2006.
 10. Tomczak F., 2004. Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolno-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH, Warszawa.
 11. Woś A., 2004. W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, lERiGŻ, Warszawa.
 12. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 r., IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu