BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kierepka Maria (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Unijne wsparcie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w województwie lubelskim w latach 2002-2006
The EU Support for Competitiveness of Agri-food Economy in Lublin Province in 2002-2006
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 157-168, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Sektor rolno-spożywczy, Gospodarka żywnościowa, Konkurencyjność, Fundusze unijne, Gospodarka rolna
Agri-food sector, Food economy, Competitiveness, EU funds, Agriculture economy
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstract
Przedmiotem artykułu była analiza unijnego wsparcia konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej województwa lubelskiego w latach 2002-2006. Wyodrębniono 9 działań z programów: SAPARD, SPO Rolnictwo 2004-2006 i PROW 2004-2006, które w sposób zarówno bezpośredni, jak i pośredni miały znaczący wpływ na realizację wybranego do analizy celu strategicznego. Podmioty sektora rolno-żywnościowego oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wsparto kwotą w wysokości 1 179 240 tys. PLN. Najwięcej środków trafiło do rolników (68,7%). Przemysł przetwórczy pozyskał 21,3%, natomiast 10% wykorzystanego budżetu przeznaczono na poprawę infrastruktury na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article was to analyze the EU support of agri-food sector competitiveness in lubelskie province in the years 2002-2006. Nine activities were separated from such programs as SAPARD, SOP Agriculture 2004-2006 and RDP 2004-2006, which both directly and indirectly had a significant influence on the implementation of the strategic goal chosen for the analysis. The entities of agri-food sector and improvement of conditions of keeping business activity in rural areas were supported with the amount of 1 179 240 thousand PLN. Most funds went to farmers (68.7%). Processing industry gained 21.3%, while 10% of the used budget was spent on improving infrastructure in rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bułkowska M, 2007. Ocena realizacji programu PROW w Polsce w latach 2004-2006. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 2, 47-51.
  2. Chmurzyńska K., 2008. Wpływ SPO Rolnictwo na poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, 67-72.
  3. Czubak W., Pawlak K., 2008. Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce. Raport PW nr 102, IERiGŻ, Warszawa, 51-86.
  4. Droździel L., 2007. ARiMR - Trzy lata po akcesji. ARiMR, Warszawa.
  5. MRiRW, 2004. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Warszawa.
  6. MRiRW, 2009. Wstępna analiza realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, część 2. Warszawa.
  7. Raczkowski M., 2002. Możliwości wykorzystania Programu SAPARD w Polsce. Rocz, Nauk. SERiA, t. IV, z. 2.
  8. Rudnicki R., 2008. Program SAPARD jako czynnik wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 2, 230-233.
  9. Woś A., 1998. Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, 8.
  10. Ziółkowska J., 2006. Mikroekonomiczna ocena efektywności finansowego wsparcia polskiego rolnictwa ze środków unijnych i krajowych w 2005 roku. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 522, IERiGŻ, Warszawa, 27.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu