BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kompa Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Witkowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Porównanie efektywności wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy
Comparison of the Open Investment Funds Efficiency at Bull and Bear Markets
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 169-180, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Studium przypadku, Fundusze inwestycyjne, Efektywność inwestycji, Mierniki efektywności
Case study, Investment funds, Efficiency of investment, Effectiveness indicators
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena efektywności otwartych funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku w okresie hossy i bessy. Analizy prowadzono korzystając ze wskaźników Sharpe'a, Treynora i Jensena dla dziennych stóp zwrotu z jednostek uczestnictwa 18 funduszy w okresie 1.07.2005 - 31.07.2009. Na podstawie wyznaczonych wskaźników skonstruowano mierniki agregatowe, na podstawie których zbudowano ranking funduszy w okresie koniunktury i dekoniunktury na GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research is evaluation of the open-end investment funds that operate at the Polish market in bull and bear markets. The analysis is provided for the rates of return of 18 investment funds, applying: Sharpe index, Treynor ratio, and Jensen index, in the period July, 1, 2005 - July, 31, 2009. Using these ratios we construct aggregated measures, and make a ranking of funds for boom and recession at the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  2. Jajuga K., Jajuga T, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Kempska A., Efektywność funduszy inwestycyjnych, praca magisterska przygotowana pod kierunkiem D. Witkowskiej, SGGW, Warszawa 2009.
  4. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Vol. II, Placet, Warszawa 1997.
  5. Witkowska D., Statystyka w zarządzaniu, AND, Łódź 2004.
  6. Witkowska D., Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005-2007, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 74, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2009, 39-61.
  7. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K.: Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
  8. Witkowska D., Kompa K., Grabska M., Badanie informacyjnej efektywności rynku w formie silnej na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnych, Witkowska D. (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych X, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, 265-285.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu