BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał Wiesław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Rozwój rolnictwa w górach z perspektywy prac Parlamentu Europejskiego
Development of Agriculture in Mountains from the Perspective of the European Parliament Works
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 205-214, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Obszary problemowe, Rolnictwo, Obszary wiejskie, Rozwój rolnictwa
Problem areas, Agriculture, Rural areas, Agriculture development
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W opracowaniu podjęto problem kreacji nowej polityki wobec obszarów górskich, a zwłaszcza rolnictwa, która jest przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego. Dokonano przeglądowej analizy trzech dokumentów odnoszących się do problematyki gospodarowania na obszarach górskich, w szczególności w odniesieniu do gospodarki rolnej. Podstawowym dokumentem rozważań jest projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich. Ponadto analizowano opinie Komisji Rozwoju Regionalnego i uzasadnienie do projektu rezolucji oraz projekt sprawozdania w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Dokumenty te powstały na kanwie debat dotyczących reformowania WPR, oraz zakresu i metod wsparcia rolnictwa i obszarów problemowych, w tym obszarów górskich, w nowej projekcji ekonomicznej 2013-2020. Wskazano w nich na potrzebę zachowania płatności bezpośrednich jako ważnego instrumentu zrównoważonego użytkowania ziemi rolniczej. Szczególne znaczenie mają rekompensaty finansowe za ponoszone nakłady związane z ekologią w rolnictwie, a także z podtrzymaniem użytkowania rolniczego trwałych użytków zielonych. Zwrócono uwagę na potrzebę doskonalenia obecnego systemu wspierania gór i poszukiwania w tym zakresie nowych instrumentów ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The article addresses an issue of creating new policy for mountain areas with special regard to agriculture, which has been the subject of the European Parliament debates. An overview analysis of three documents referring to the problems of farming, particularly to arable farming in mountain areas, was conducted. The basic document for analysis was a Project of the European Parliament resolution concerning the situation and perspectives of agriculture in mountain areas. The other analyzed documents comprised opinions of the Commission for the Regional Development and justification of the project of a resolution, as well as the Project of report on Common Agricultural Policy after 2013. These documents originated on the basis of debates concerning CAP reforms and the extent and methods of supporting agriculture and disadvantaged areas, including mountain areas, in the new economic projection for the years 2013-2020. They pointed to the necessity of retaining direct payments as an important instrument of sustainable use of agricultural land. Financial recompense for the outlays on organic farming and sustained use of permanent grasslands are of particular importance. A necessity of improving current system of assistance for mountain areas and seeking new economic instruments in this area was pointed out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. D'Aloya C, 1993. Wspólna polityka rolna wobec rolnictwa górskiego i stref upośledzonych. Prawo Rolne nr 2(8).
 2. Guba W., 2007. WPR w latach 2014-2020 - polskie priorytety, [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020. Nowe Życie Gospodarcze - dodatek specjalny.
 3. Klepacka-Kołodziejska D., 2009. Wspieranie obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce i Unii Europejskiej. Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa.
 4. Musiał W., 2004. Karpaty Polskie jako obszar problemy - wybrane aspekty. Acta Agraria et Silvestria vol. XLIII/1.
 5. Musiał W., 2004. Gospodarowanie rolniczą przestrzenią produkcyjną w strefach wysokościowych Karpat Polskich, [w:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 6. Musiał W., 2007. Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju wiejskich obszarów górskich na przykładzie Karpat. Wieś i Rolnictwo nr 1(134).
 7. Musiał W., 2008. Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich. Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa.
 8. Niewęgłowska G., Czapiewski K., Stolbora M., 2008. Obszary o niekorzystnym gospodarowaniu w rolnictwie. Stan obecny i wnioski na przyszłość lERiGŻ. Program wieloletni 2005-2009, Raport Nr 95.
 9. Projekt sprawozdania w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013. (2009/2236 (INI)) Parlament Europejski, Komisja Rolnictwa i Rozwój Wsi. (2008/2066 (INI)).
 10. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich.
 11. Sprawozdanie w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich (2008/2066 (INI)) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Parlament Europejski.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu